Viết các thương sau dưới dạng phân số | toán học lớp 5 thầy lợi

Viết các thương sau dưới dạng phân số | toán học lớp 5 thầy lợi . Cách viết các thương thành phân số : số bị chia là tử , số chia là mẫu , phép chia là phần