Cách viết tập hợp bằng 2 cách ( liệt kê , nêu tính chất đặc trưng ) | toán lớp 6

Cách viết tập hợp bằng 2 cách ( liệt kê , nêu tính chất đặc trưng ) | toán lớp 6