Viết số thích hợp vào ô trống dạng phân số | toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống dạng phân số | toán học lớp 5 trang 4 thầy lợi ôn tập khái niệm về phân số


viết số thích hợp vào chỗ trống lớp 5 viết số thích hợp vào chỗ trống theo mẫu viết số thích hợp vào chỗ trống toán lớp 3 viết số thích hợp vào chỗ trống toán lớp 2 viết số thích hợp vào chỗ trống lớp 4 viết số thích hợp vào chỗ chấm viết số thích hợp vào ô trống viết các số thích hợp vào chỗ trống viết chữ số thích hợp vào ô trống viết số thích hợp vào chỗ chấm lớp 2 viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm viết số thích hợp vào chỗ chấm lớp 4 viết số thích hợp vào chỗ trống lớp 3 viết số thích hợp vào chỗ chấm lớp 3 điền số thích hợp vào chỗ trống