Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1 | toán lớp 5

Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1 | toán học lớp 5 thầy lợi trang 4