Tập hợp Q các số hữu tỉ là gì | toán lớp 7

Tập hợp Q các số hữu tỉ là gì | toán lớp 7 tập một bài 1 trang 3 4 5 6 7

Tập hợp Q các số hữu tỉ là gì | toán lớp 7
http://www.giasuonline.net/ tập hợp q các số hữu tỉ tập hợp q số hữu tỉ tập hợp q các số hữu tỉ là gì tập hợp q gồm những số nào