Cách tìm số tròn nghìn số liền trước của số 6000 | toán thầy lợi

Cách tìm số tròn nghìn số liền trước của số 6000 | toán thầy lợi

Cách tìm số tròn nghìn số liền trước của số 6000 | toán thầy lợi

( số tròn nghìn liền trước 6000 số tròn nghìn liền trước 1945 các số tròn nghìn liền trước 6000 số liền trước của số tròn trăm có tận cùng bằng số liền sau của số tròn trăm có tận cùng bằng số liền sau của số tròn chục số tròn nghìn liền trước 6000 là số tròn nghìn các số tròn nghìn liền trước 6000 là số tròn nghìn liền sau 6000 các số liền trước tròn nghìn từ 1000 đến 10000