Phép trừ phân số cùng tử số | toán lớp 4 , 6 thằng thầy lợi

Phép trừ phân số cùng tử số | toán lớp 4 , 6 thằng thầy lợi

Phép trừ phân số cùng tử số | toán lớp 4 , 6 thằng thầy lợi
( cách trừ phân số cùng tử, phép trừ phân số cùng tử
trừ hai phân số cùng tử trừ 2 phân số cùng tử cách trừ phân số cùng tử cộng trừ phân số cùng tử phép trừ phân số cùng tử cách cộng trừ phân số cùng tử cách trừ 2 phân số cùng tử cách trừ hai phân số cùng tử phân số cùng tử trừ phân số cùng mẫu cộng trừ hai phân số cùng tử cộng trừ phân số có cùng tử số cách trừ phân số có cùng tử số muốn trừ hai phân số cùng tử số cộng hai phân số cùng tử cách cộng hai phân số cùng tử