Tổng hợp các dạng bài tập về Hình Trụ Tròn Xoay | thằng thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập về Hình Trụ Tròn Xoay | thằng thầy lợi

Kiến thức cần nhớ
Công thức cách tính diện tích hình trụ tròn xoay
Công thức cách tính diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay
Công thức cách tính diện tích toàn phần hình trụ tròn xoay
Công thức cách tính thể tích hình trụ tròn xoay

BÀI TẬP GHI NHỚ CÔNG THỨC DIỆN TÍCH , THỂ TÍCH HÌNH TRỤ TRÒN XOAY
Bài 1 : Cho hình trụ ( T) có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy là r .
a) Viết công thức tính diện tích xung quanh hình trụ
b) Viết công thức tính diện tích toàn phần hình trụ
c) Viết công thức tính thể tích hình trụ
d) Viết công thức tính diện tích mặt đáy hình trụ

BÀI TẬP ỨNG DỤNG DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH TRỤ TRÒN XOAY
Bài 1 : Cho một hình trụ có bán kính đáy r= 5 cm , chiều cao h = 7 cm . Tính diện tích xung quanh hình trụ ?

Bài 2 :Cho một hình trụ có bán kính đáy r = a , độ dài đường sinh l=2a . Tính diện tích toàn phần của hình trụ ?

Bài 3 :


BÀI TẬP ỨNG DỤNG THỂ TÍCH HÌNH TRỤ TRÒN XOAY
Bài 1 : Cho khối trụ có bán kính a căn 3 và chiều cao 2a căn 3 . Tính thể tích của khối trụ đó ?

Bài 2 : Cho khối trụ ( T ) có bán kính đáy là R và diện tích toàn phần là 8pi R bình . Tính thể tích của khối trụ ( T)

Bài 3 :