Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số | toán lớp 7

Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số | toán lớp 7

Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số | toán lớp 7

Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số | toán lớp 7 tập một bài 1 tập hợp q số hữu tỉ trang 4 , 5 , 6 , 7 thầy lợi biểu diễn số hữu tỉ trên trục số biểu diễn số hữu tỉ 2/-5 trên trục số biểu diễn số hữu tỉ 3/-4