Tổng hợp các dạng bài toán thể tích hình nón | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài toán thể tích hình nón | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài toán thể tích hình nón | thầy lợi

Thể tích hình nón
Bài 1 : Cho hình nón N có đường sinh bằng 9 cm , chiều cao bằng 3 cm . Tính thể tích hình nón N

Bài 2 : Cho tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh AB = 2 a . Quy tam giác này xung quanh cạnh AB . Tính thể tích của khối nón được tạo thành

Bài 3 : Cho hình chóp đều S.ABCD , đáy có cạnh 2a , cạnh bên bằng 3a . Hình nón N ngoại tiếp hình chóp S.ABCD . Thể Tích của khối nón N là

Bài 4 : Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh là đỉnh của hình nón , 3 đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón . Tính thể tích khối nón bằng

Bài 5 : Khối nón N có chiều cao bằng 3 a . Thiết diện song song và cách mặt đáy một đoạn thẳng a , có diện tích bằng 64 /9 bi a bình . Khi đó thể tích khối nón N bằng bao nhiêu ?

Bài 6 : Cho tam giác ABC vuông tại A cạnh AB=6 , AC =8 , M là trung điểm AC . Tính thể tích khối tròn xoay do tam giác BMC quay một vòng quanh cạnh AB bao nhiêu ?

bài tập tính thể tích hình nón
bài tập về thể tích hình nón