Tổng hợp các dạng bài tập về bội và ước nâng cao lớp 6 | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập về bội và ước nâng cao lớp 6 | thầy lợi

BÀI TẬP BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1 : Tìm bội của 4 trong các số sau : 8 , 14, 20 , 25, 32, 24

Bài 2 : Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30

Bài 3 : Việt dạng tổng quát các số là bội của 4

Bài 4 : Hãy tìm tất cả ước của các số sau : 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13

Bài 5 : Tìm x biết :
a ) x thuộc B( 12 ) và x lớn hơn bằng 20 và nhỏ hơn bằng 50
b) x chia hết 15 và x lớn hơn 0 và nhỏ hơn bằng 40
c ) x thuộc U ( 20 ) và x lớn hơn 8
d) 16 chia hết x
e) x chia hết cho 5 và x nhỏ hơn 20

Bài 6 : Tìm bội của 7 trong các số sau : 14 , 22 , 28 , 35 , 51 , 77

Bài 7 : Viết tập hợp các bội của 7 nhỏ hơn 40

Bài 8 : Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

Bài 9 : Viết tập hợp các ước của những số sau : 7 , 9 , 10 , 6, 0 , 18 , 20 .

Bài 10 : Tìm các số tự nhiên x sao cho
a ) x thuộc B ( 3) và x lớn hơn bằng 21 và nhỏ hơn bằng 65
b ) x chia hết 17 và x lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 60
c) 12 chia hết x
d) x thuộc U ( 30 ) và x lớn hơn bằng 0
e ) x chia hết 7 và x nhỏ hơn 50

Bài 11 : Tìm tất cả các số là bội của 18 và chỉ có 2 chữ số .

Bài 12 : Cho tập hợp A = { 0,1,2,... 20 }
Tìm trong tập hợp A U ( 5 ) , U (6) , U(10 ) , U (12) , B( 5) , B(6), B(10) , B(12), B(20)

Bài 13 :Hãy tìm các số thuộc về B(3) , B(5) trong các số sau : 121 , 125 , 126 , 2011, 205 , 220 , 312 , 345 , 421 , 501

Bài 14 : Tìm tất cả các số có hai chữ số , biết các số ấy thuộc về
a) U (250)
b) B(11)

Bài 15 : Tìm các số vừa thuộc về U(300) và thuộc về B(25)

Bài 16 : Tìm n thuộc N
a ) 10 chia hết cho n
b) 12 chia hết cho ( n-1)
c) 20 chia hết cho (2n+1 )
d) n thuộc B (4) và n nhỏ hơn 20
e) (n+2 ) là ước của 20
f ) (2n+3) là ước của 10
g) n(n+1) =6

sgk BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC LỚP 6

BÀI TẬP BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DẠNG TOÁN THỰC TẾ LỚP 6
Bài 1 : chia 10 cái bánh vào trong 1 số hộp sao cho số bánh ở mỗi hộp đều bằng nhau và phải nhiều hơn 1 , ít hơn 10 . Tìm số hội phải dùng

Bài 2 : Có thể xếp 20 cái bánh vào trong mấy hộp để số bánh trong mỗi hộp đều bằng nhau , biết không có hộp nào chứa 1 hay 20 cái

Bài 3 : Có thể xếp 30 viên bi vào trong mấy túi để số bi ở mỗi túi đều bằng nhau ?

BÀI TẬP VỀ ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
Bài 1 : Viết các tập hợp 
a) U(6) , U(9) , UC(6,9)
b) U(7) , U(8) , UC(7,8)
c) U(4) , UC(4,6,8)
d) UC(24,36) , U(12,15)
e) UC(15,75) , ƯC(18,45)

Bài 2 :Xét tính đúng sai của các phát biểu sau :
a) 5 thuộc ƯC(30 , 42)
b) 6 thuộc ƯC(30,42)
c) 3 thuộc ƯC(15,60,34)
d) 3 thuộc ƯC( 18,30, 42)

Bài 3 : Tìm ƯC(6,4 ) , ƯC(12,8 ) , ƯC(24,8) , ƯC(12,6) , ƯC(24 , 32)


BÀI TẬP BỘI CHUNG VÀ ƯỚC CHUNG DẠNG TOÁN THỰC TẾ
Bài 1 : Có 6 cái kẹo và 4 cái bánh thì có thể chia được cho mấy em để mỗi em đều nhật nđược một phần quà như nhau

Bài 2 : có 12 cuốn tập và 8 cây bút thì có thể chia được cho mấy em để mỗi em đều nhận được một phần quà như nhau

Bài 3 : chia 24 bút và 8 cuốn tập thành nhiều phần sao cho số bút và số tập được chia đều vào mỗi phần . Hãy liệt kê số phần ( nhiều hơn 2 ) và cho biết mỗi phần có bao nhiêu bút , tập ?

Bài 4 : Cho 12 cuốn tập và 16 bút bi , ta có thể chia làm mấy phần để số bút và số tập được chia đều vào mỗi phần

Bài 5 : Có 24 nam sinh và 32 nữ sinh được chia thành nhiều tổ . Có thể chia thành bao nhiêu tổ để số nam sinh và nữa sinh được chia đều vào mỗi tổ .

Bài 6 : Có 36 học sinh giỏi toán và 24 học sinh giỏi văn . Có thể chia thành bao nhiêu tổ để các em giỏi văn và giỏi toán được chia đều vào mỗi tổ

Bài 7 : Lớp 6A có 24 nam và 18 nữ được chia thành nhóm học tập sao cho số nam và số nữa chia đều vào mỗi nhóm
a ) Hỏi có máy cách chia nhóm ?
b ) Trong mỗi trường hợp thì trong mỗi nhóm có bao nhiêu nam , bao nhiêu nữ ?

Bài 8 : học sinh khối 7 của một trường học có từ 160 đến 190 em . Khi cho xếp hàng 3 hoặc 4 hoặc 5 vừa đủ . Hãy tìm số học sinh ấy

Bài 9 : Một trường có hơn 900 học sinh , khi cho xếp hàng 3 hoặc 4 hoặc 5 đều vừa đủ . Tìm số học sinh của trường , biết số học sinh này là một số có ba chữ số .

Bài 10 : Một số học sinh ít hơn 300 nhưng nhiều hơn 200 em . xếu xếp hàng 4 hoặc 5 hoặc 6 thì vừa đủ . Tìm số học sinh

Bài 11 : Một trường học có số học sinh không quá 400 em . Khi xếp hàng 4, 5, 6 đều dư 1 em . Nếu xếp hàng 7 thì đủ . Tìm số học sinh .

Bài 12 : Số học sinh của một trường có nhiều hơn 1000 nhưng ít hơn 2000 . Nếu trường chia đều thành 40 hoặc 60 hoặc 70 lớp thì vừa đủ . Tìm số học sinh

Bài 13 : Học sinh khối 6 của 1 trường có khoảng từ 200 đến 250 em . Khi xếp thành 10 hoặc 12 hoặc 15 hàng đều đủ . Tìm số học sinh BÀI TẬP BỘI CHUNG LỚN NHẤT VÀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
CHUYÊN ĐỀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
Bài 1: Tìm ước chung và ước chung lớn nhất 
a) 16 và 24
b) 60 và 90
c) 90 và 135
d) 60 và 135
e) 24 và 84
f) 84 và 180

Bài 2 : Hãy tìm 
a) UCLN(56 , 140) 
b) UCLN(15, 19)
c) UCLN(60,180 )
d) UCLN(24,84,180)

Bài 3 : Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết :
a) 420 chia hết cho a và 700 chia hết cho a
b) 480 chia hết cho a và 600 chia hết cho a
c) 105 chia hết cho a , 175 chia hết cho a và 385 chia hết cho a

Bài 4 : Tìm số tự nhiên lớn nất biết 60 chia hết cho a và 504 chia hết cho a

Bài 5 : Cho a thuộc N và ( a+5) chia hết cho a 
a) Chứng minh rằng 5 chia hết cho a 
b) Tìm a 

Bài 6 :Cho a thuộc N và ( 10 +a) chia hết cho a 
a) Chứng minh rằng 10 chia hết cho a 
b) Tìm a 

DẠNG TOÁN THỰC TẾ
Bài 1 : Một đội học sinh gồm có 24 nam và 18 nữ được chia thành nhóm học sao cho số nam và số nữa được chia đều vào mỗi nhóm
a ) Hỏi có mấy cách chia ?
b ) Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữa ?

Bài 2 : Một đội học sinh gồm có 48 nam và 72 nữ được chia thành tổ sao cho số nam và nữa được chia đều vào mỗi tổ . Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ và mỗi tổ có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ ?

Bài 3 : Có 96 bánh và 84 cái kẹo được chia đều vào mỗi đĩa . Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa . Khi ấy mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh bao nhiêu cái kẹo ?

Bài 4 : Một lớp 6 có 24 nữ và 20 nam được chia thành tổ để số nam và số nữ được chia đều vào tổ . Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ ? Khi ấy tính số nam và nữa mỗi tổ ?

Bài 5 : Có 60 cuốn vỡ và 42 bút bi được chia thành từng phần . Hỏi có thể chia nhiều nhất được bao nhiêu phần để số vở và số bút bi được chia đều vào mỗi phần ? Khi ấy có bao nhiêu vở và bút bi ?

Bài 6 : Một hình chữ nhật có chiều dài 53 m , chiều rộng 36 m được chia thành những hình vuông có diện tích bằng nhau . Tính chiều dài cạnh hình vuông lớn nhất trong cách chia trên ( số đo cạnh là số tự nhiên với đơn vị là m )

Bài 7 : Một hình chữ nhật có chiều dài 105 m và rộng 75 được chia thành các hình vuông có diện tích bằng nhau . Tính độ dài cạnh hình vuông lớn nhất trong cách chia trên ( số đo cạnh là số tự nhiên với đơn vị là m )

Bài 8 : Lớp 6A có 35 học sinh , lớp 6B có 42 học sinh , lớp 6C có 49 học sinh . Muốn cho ba lớp xếp hàng sao cho số hàng dọc bằng nhau mà không có người bị lẻ hàng . Tìm số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được . Khi ấy tính số hàng ngang của mỗi lớp

Bài 9 : Lớp 7A có 54 học sinh , lớp 7B có 45 học sinh , lớp 7C có 36 học sinh . Muốn cho 3 lớp xếp hàng sao cho số hàng ngang bằng nhau mà không lớp nào có người bị lẻ hàng . Tìm số hàng ngang nhiều nhất có thể xếp được ,. Khi ấy tính số hàng dọc ở mỗi lớp

Bài 10 : Lớp 8A có 32 học sinh , lớp 8B có 48 học sinh , lớp 8C có 56 học sinh . Muốn cho ba lớp xếp hàng sao cho số hàng dọc bằng nhau mà xếp được . Khi ấy tìm số hàng ngang ở mỗi lớp

CHUYÊN ĐỀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
DẠNG TOÁN THỰC TẾ
Bài 1 : Học sinh của mỗi lớp học khi xếp hàng 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 8 đều vừa đủ . Biết số học sinh của lớp từ 35 đến 60 em . Tìm số học sinh

Bài 2 : Số học sinh của trường là số có 3 chữ số và lớn hơn 900 . Khi xếp hàng 3 , hoặc 4 hoặc 5 đều vừa đủ . Tìm số học sinh của trường

Bài 3 :Học sinh lớp 6A có từ 40 đến 50 em . Khi xếp hàng 3 hoặc 5 đều dư 2 em .Tìm số học sinh lớp 6A

Bài 4 : Đội A và đội B cũng phải trồng một số cây bằng nhau . Biết mỗi người đội A phải trồng 8 cây , mỗi người đội B phải trồng 9 cây và số cây mỗi đội phải trồng khoảng từ 100 đến 200 cây . Tìm số cây mỗi đội phải trồng

Bài 5 : Học sinh khối 7 một trường có từ 200 đến 300 em . Nếu xếp hàng 4, 5 hoặc 7 đều dư 1 em . Tìm số học sinh khối 7 của trường .

Bài 6 : lần đầu tiên A và B cùng trực chung ở một cơ quan . Biết cứ sau 10 ngày A lại trực một lần , sau 12 ngày B lại trực một lần . Hỏi ít nhất sau bao nhiêu ngày A và B lại trực chung ?

Bài 7 : A, B, C cùng trực chung ngày đầu với nhau . Cứ sau 5 ngày A trực lại , sao 10 ngày B trực lại và sau 8 ngày C trực lại . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày ba người lại trực chung ?

Bài 8 : A, B , C cùng đi chợ lần đầu với nhau. Biết sau 6 ngày A đi chợ lại , sau 8 ngày B đi chợ lại , sau 10 ngày C đi chợ lại . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày A, B, C lại cùng đi chợ ?Bài 9 : A, B , C cùng khởi hành ở một điểm và cùng chạy quanh một bờ hồ hình tròn. Để chạy hết 1 vòng quanh hồ thì A mất 20 phút , B mất 30 phút , C mất 40 phút . Hỏi sau bao nhiêu phút thì cả ba người lại gặp nhau ở điểm xuất phát , biết không có ai nghĩ giữa chừng.


BÀI TẬP BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN


bài tập bội ước lớp 6
bài tập ước bội
bài tập bội và ước của một số nguyên
bài tập bội và ước
bài tập bội và ước của số nguyên
bài tập bội và ước của số nguyên violet
bài tập bội và ước của 1 số nguyên
bài tập bội chung và ước chung
bài tập về bội và ước của số nguyên
giải bài tập bội và ước của một số nguyên
bài tập về bội và ước
bài tập về bội và ước của một số nguyên
bài tập về bội chung ước chung
bài tập ước chung bội chung lớp 6
dạng bài tập bội và ước của một số nguyên
bài tập ước và bội lớp 6 có đáp án
giải bài tập bội và ước của số nguyên
giải bài tập ước và bội
giải bài tập ước và bội chung
bài tập ước chung và bội chung hay
bài tập về bội và ước lớp 6
bài tập ước và bội lớp 6
bài tập ước và bội lớp 6 nâng cao
bài tập ước và bội lớp 6 violet
bài tập về ước và bội lớp 6 violet
làm bài tập bội và ước của một số nguyên
soạn bài tập bội và ước của một số nguyên
bài tập ước chung lớn nhất bội chung nhỏ nhất
bài tập ước và bội trang 44
bài tập ước và bội toán 6
bài tập tìm ước và bội
bài tập về ước và bội toán 6
bài tập toán ước và bội
bài tập tìm ước và bội lớp 6
bài tập tìm ước chung và bội chung
giải bài tập toán ước và bội
bài tập 16 ước chung và bội chung
bài tập ước và bội lớp 6 bài 111

ước và bội lớp 6 bài tập