Toán thực tế lớp 7 | thầy lợi

Toán thực tế lớp 7 | thầy lợi

Toán thực tế lớp 7 | thầy lợi
bài 1 : Biết số viên bi của ba bạn An , Huệ , Kiệt lần lượt tỉ lệ với các số 3 ;7;2 . Tính số viên bi của mỗi bạn có được biết ba bạn có tất cả 48 viên biBÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ
Toán thực tế lớp 6
http://www.giasuonline.net/2019/12/tong-hop-toan-thuc-te-lop-6.html
Toán thực tế lớp 7
http://www.giasuonline.net/2019/12/bai-toan-thuc-te-7-hk-1-2.html
Toán thực tế lớp 8
http://www.giasuonline.net/2019/12/bai-toan-thuc-te-8-hk-1-2.html
Toán thực tế lớp 9
http://www.giasuonline.net/2019/12/bai-toan-thuc-te-9-hk-1-2.html

toan thuc te 7 toan thuc te lop 7 toán thực tế 7 toán thực tế lớp 7