Toán lớp 4 trang 25 Giây Thế Kỉ bài 2 cách xác định năm đó thuộc thế kỉ nào | thầy lợi

Toán lớp 4 trang 25 Giây Thế Kỉ bài 2 cách xác định năm đó thuộc thế kỉ nào | thầy lợi

Toán lớp 4 trang 25 Giây Thế Kỉ bài 2 cách xác định năm đó thuộc thế kỉ nào | thầy lợi
a ) bác Hồ sinh năm 1980 . Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào ? Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 . Năm đó thuộc thế kỉ nào ? b) Cách mạng tháng tám thành công vào năm 1945 . Năm đó thuộc thế kỉ nào ? c ) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248 . Năm đó thuộc thế kỉ nào ?


toán lớp 4 trang 25 giây thế kỉ
toán lớp 4 trang 25 bài 1
toán lớp 4 trang 25 bài 2
toán lớp 4 trang 25 bài 3

toán lớp 4 trang 23 yến tạ tấn
toán lớp 4 trang 23 bài 1
toán lớp 4 trang 23 bài 2
toán lớp 4 trang 23 bài 3
toán lớp 4 trang 23 bài 4

toán lớp 4 trang 24 bảng đơn vị đo khối lượng
toán lớp 4 trang 24 bài 1
toán lớp 4 trang 24 bài 2
toán lớp 4 trang 24 bài 3
toán lớp 4 trang 24 bài 4