Toán lớp 4 trang 23 yến tạ tấn bài 4 | thầy lợi

Toán lớp 4 trang 23 yến tạ tấn bài 4 | thầy lợi

Toán lớp 4 trang 23 yến tạ tấn bài 4 | thầy lợi
Đề bài : một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn muối , chuyến sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ . Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối ?


toán lớp 4 trang 23 yến tạ tấn
toán lớp 4 trang 23 bài 1
toán lớp 4 trang 23 bài 2
toán lớp 4 trang 23 bài 3
toán lớp 4 trang 23 bài 4

toán lớp 4 trang 23 24 toán lớp 4 trang 23 yến tạ tấn bài tập toán lớp 4 trang 23 bài tập toán lớp 4 trang 23 tập 2 toán lớp 4 tập 2 trang 23