chuyên đề bài toán thực tế lớp 7 | thầy lợi

chuyên đề bài toán thực tế lớp 7 | thầy lợi

chuyên đề bài toán thực tế lớp 7 | thầy lợi
Đề bài 3 : Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh . Lớp 7A có 32 học sinh , lớp 7B có 28 học sinh , lớp 7 C có 36 học sinh . Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh , biết số cây tỉ lệ với số học sinh


BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ
Toán thực tế lớp 6
http://www.giasuonline.net/2019/12/tong-hop-toan-thuc-te-lop-6.html
Toán thực tế lớp 7
http://www.giasuonline.net/2019/12/bai-toan-thuc-te-7-hk-1-2.html
Toán thực tế lớp 8
http://www.giasuonline.net/2019/12/bai-toan-thuc-te-8-hk-1-2.html
Toán thực tế lớp 9
http://www.giasuonline.net/2019/12/bai-toan-thuc-te-9-hk-1-2.html

toan thuc te 7 toan thuc te lop 7 toán thực tế 7 toán thực tế lớp 7 những bài toán thực tế lớp 7 hk2 các bài toán thực tế lớp 7 bài toán thực tế lớp 7 toán thực tế lớp 7 hk1 toán thực tế lớp 7 hình học giải toán thực tế lớp 7 chuyên đề bài toán thực tế lớp 7 các bài toán thực tế lớp 7 hk2 những bài toán thực tế lớp 7 toán thực tế lớp 7 hk2 một số bài toán thực tế lớp 7