Tổng hợp các dạng bài tập tìm tham số m

Tổng hợp các dạng bài tập tìm tham số m
Bài toán tìm tham số m để hàm số đồng biến , nghịch biến trên khoảng , trên đoạn , trên nửa khoảng ,
tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng
tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng

Bài toán tìm tham số m để phương trình có nghiệm , có hai nghiệm , có nghiệm kép , có hai nghiệm phân biệt , có hai nghiệm dương , ....
tìm m để phương trình có nghiệm
tìm m để bất phương trình có nghiệm
tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Bài toán tìm tham số m để có cực trị , có 2 cực trị , có 3 cực trị ,...
tìm m để hàm số có 3 cực trị
 tìm m để hàm số có cực trị
tìm m để hàm số có 2 cực trị