Toán lớp 3 trang 89 luyện tập bài 2 | thầy lợi

Toán lớp 3 trang 89 luyện tập bài 2 | thầy lợi

Toán lớp 3 trang 89 luyện tập bài 2 | thầy lợi
Đề bài : Khung của một bức trang là hình vuông có cạnh 50 cm . Hỏi chu vi của khung bức trang đó bằng bao nhiêu mét ?


toán lớp 3 trang 89 luyện tập bài 1
toán lớp 3 trang 89 luyện tập bài 2
toán lớp 3 trang 89 luyện tập bài 3
toán lớp 3 trang 89 luyện tập bài 4

toán lớp 3 trang 82 bài 1 tính giá trị của biễu thức
toán lớp 3 trang 82 bài 2 tính giá trị của biểu thức tiếp theo
toán lớp 3 trang 82 bài 3
toán lớp 3 trang 82 bài 1 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 2 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 3 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 4 luyện tập

toán lớp 3 trang 83 bài 1
toán lớp 3 trang 83 bài 2
toán lớp 3 trang 83 bài 3
toán lớp 3 trang 83 bài 4
toán lớp 3 trang 83 bài 5


toán lớp 3 trang 85 hình vuông
toán lớp 3 trang 85 hình vuông bài 1
toán lớp 3 trang 86 hình vuông bài 2
toán lớp 3 trang 86 hình vuông bài 3
toán lớp 3 trang 86 hình vuông bài 4

toán lớp 3 trang 87 bài chu vi hình chữ nhật
toán lớp 3 trang 87 bài 1
toán lớp 3 trang 87 bài 2
toán lớp 3 trang 87 bài 3

toán lớp 3 trang 88 chu vi hình vuông
toán lớp 3 trang 88 bài 1
toán lớp 3 trang 88 bài 2
toán lớp 3 trang 88 bài 3
toán lớp 3 trang 88 bài 4

toán lớp 3 trang 89 luyện tập toán lớp 3 trang 89 bài luyện tập toán lớp 3 trang 89 bài 79 bài tập toán lớp 3 trang 89 90 toán lớp 3 trang 88 89 toán lớp 3 trang 89 90 toán lớp 3 trang 89 bài 4 cách làm toán lớp 3 trang 89 giải toán lớp 3 trang 89 sách toán lớp 3 trang 89 toán lớp 3 trang 89 tập 1 bài tập toán lớp 3 trang 89 toán lớp 3 tập 2 trang 89 toán lớp 3 bài 4 trang 89 toán lớp 3 bài 79 trang 89