Toán lớp 3 trang 87 bài chu vi hình chữ nhật bài 3 | thầy lợi

Toán lớp 3 trang 87 bài chu vi hình chữ nhật bài 3 | thầy lợi

Đề bài là bài toán trắc nghiệm Cho hai hình chữ nhật hình chữ nhật ABCD có chiều dài 63 m và chiều rộng 31 m hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 54 m và chiều rộng 40 m chọn đáp án dúng câu a chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ câu b chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ câu c câu a chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ


toán lớp 3 trang 87 bài chu vi hình chữ nhật
toán lớp 3 trang 87 bài 1
toán lớp 3 trang 87 bài 2
toán lớp 3 trang 87 bài 3

toán lớp 3 trang 82 bài 1 tính giá trị của biễu thức
toán lớp 3 trang 82 bài 2 tính giá trị của biểu thức tiếp theo
toán lớp 3 trang 82 bài 3
toán lớp 3 trang 82 bài 1 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 2 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 3 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 4 luyện tập

toán lớp 3 trang 83 bài 1
toán lớp 3 trang 83 bài 2
toán lớp 3 trang 83 bài 3
toán lớp 3 trang 83 bài 4
toán lớp 3 trang 83 bài 5


toán lớp 3 trang 85 hình vuông
toán lớp 3 trang 85 hình vuông bài 1
toán lớp 3 trang 86 hình vuông bài 2
toán lớp 3 trang 86 hình vuông bài 3
toán lớp 3 trang 86 hình vuông bài 4