Toán lớp 3 trang 84 85 hình chữ nhật bài 3 tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật | thầy lợi

Toán lớp 3 trang 84 85 hình chữ nhật bài 3 tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật | thầy lợi .

Toán lớp 3 trang 84 85 hình chữ nhật bài 3 tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật | thầy lợi
Đề bài : Tính chiều dài, chiều rộng của mỗi hình chữ nhật có trong hình bên


toán lớp 3 trang 84 bài hình chữ nhật
toán lớp 3 trang 84 bài 1
toán lớp 3 trang 84 bài 2
toán lớp 3 trang 85 bài 3
toán lớp 3 trang 85 bài 4

toán lớp 3 trang 82 bài 1 tính giá trị của biễu thức
toán lớp 3 trang 82 bài 2 tính giá trị của biểu thức tiếp theo
toán lớp 3 trang 82 bài 3
toán lớp 3 trang 82 bài 1 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 2 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 3 luyện tập
toán lớp 3 trang 82 bài 4 luyện tập

toán lớp 3 trang 83 bài 1
toán lớp 3 trang 83 bài 2
toán lớp 3 trang 83 bài 3
toán lớp 3 trang 83 bài 4
toán lớp 3 trang 83 bài 5