Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất


chương 1 căn bậc hai. căn bậc ba
bài 1 căn bậc hai
bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
căn bậc hai có nghĩa khi nào
bài 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương quy tắc khai phương một tích
quy tắc nhân các căn bậc hai
bài 4 liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Quy tắc khai phương một thương
Quy tắc chia hai căn bậc hai
bài 5 bảng căn bậc hai
bài 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Đưa thừa số vào trong dấu căn
bài 7 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
 Khử mẫu của biểu thức lấy căn
Trục căn thức ở mẫu
bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
bài 9 căn bậc ba khái niệm về căn bậc ba
So sánh căn bậc ba

 chương 2: hàm số bậc nhất bài 1 nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
bài 2 hàm số bậc nhất
bài 3 đồ thị của hàm số y = ax + b
bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
bài 5 hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

chương 1 hệ thức lượng trong tam giác vuông
bài 1 một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
 Định lí 1
Một số hệ thức liên quan tới đường cao
Định lí 2
Định lí 3
Định lí 4
bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn
Hàm số lượng giác là gì ?
tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 3 bảng lượng giác cấu tạo của bảng lượng giác
Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước bằng máy tính bỏ túi
Tìm số đo góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó bằng máy tính bỏ túi
bài 4 một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
ứng dụng giải tam giác vuông
Bài 5 Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
 Xác định chiều cao
Xác định khoảng cách

 chương 2: đường tròn
bài 1 sự xác định đường tròn. tính chất đối xứng của đường tròn.
bài 2 đường kính và dây của đường tròn
bài 3 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
bài 4 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
bài 5 dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
bài 6 tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
bài 7 vị trí tương đối của hai đường tròn
bài 8 vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

 chương 3: hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
bài 1 phương trình bậc nhất hai ẩn
bài 2 hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
bài 3 giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài 4 giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
bài 5 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
bài 6 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

chương 4: hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - phương trình bậc hai một ẩn
bài 1 hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
bài 2 đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
bài 3 phương trình bậc hai một ẩn
bài 4 công thức nghiệm của phương trình bậc hai
bài 5 công thức nghiệm thu gọn
bài 6 hệ thức vi-ét và ứng dụng
bài 7 phương trình quy về phương trình bậc hai
bài 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

chương 3: góc với đường tròn bài 1 góc ở tâm. số đo cung
bài 2 liên hệ giữa cung và dây bài 3 góc nội tiếp
bài 4 góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
bài 5 góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. góc có ngoài ở bên trong đường tròn
bài 6 cung chứa góc
bài 7 tứ giác nội tiếp
bài 8 đường tròn ngoại tiếp. đường tròn nội tiếp
bài 9 độ dài đường tròn, cung tròn
bài 10 diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 chương 4: hình trụ - hình nón - hình cầu
bài 1 hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
bài 2 hình nón - hình nón cụt - diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
bài 3 hình cầu. diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
chương 1 căn bậc hai. căn bậc ba
bài 1 căn bậc hai https://youtu.be/2ibUns0VJ3M
bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức https://youtu.be/zFRJk0J5a1g
căn bậc hai có nghĩa khi nào https://youtu.be/W3IE4oVEOeg
bài 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương quy tắc khai phương một tích https://youtu.be/YarVgWRr4XI
quy tắc nhân các căn bậc hai https://youtu.be/vzmZbCih8hw
bài 4 liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Quy tắc khai phương một thương https://youtu.be/Wu_f1Z2YEME
Quy tắc chia hai căn bậc hai https://youtu.be/nCGZ1MFUsEE
bài 5 bảng căn bậc hai https://youtu.be/djw0WOZ_9wM
bài 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai Đưa thừa số ra ngoài dấu căn https://youtu.be/1_Tk_qgtI2Y
Đưa thừa số vào trong dấu căn https://youtu.be/nTYeQ_2ZsjA
bài 7 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
 Khử mẫu của biểu thức lấy căn https://youtu.be/UJ-htzkqZaU
Trục căn thức ở mẫu https://youtu.be/0rohKvoXJME
bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai https://youtu.be/EVV50QnZI6k
bài 9 căn bậc ba khái niệm về căn bậc ba https://youtu.be/dz91Cm-EGPA
So sánh căn bậc ba https://youtu.be/zqkX_ou6sNE

 chương 2: hàm số bậc nhất bài 1 nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
bài 2 hàm số bậc nhất
bài 3 đồ thị của hàm số y = ax + b
bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
bài 5 hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

chương 1 hệ thức lượng trong tam giác vuông
bài 1 một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
 Định lí 1 https://youtu.be/xunWqnrxrsc
Một số hệ thức liên quan tới đường cao
Định lí 2 https://youtu.be/lOU8RzSbRnM
Định lí 3 https://youtu.be/QsUpjti0Cz0
Định lí 4 https://youtu.be/8v3fdm_ZqNU
bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn
Hàm số lượng giác là gì ? https://youtu.be/3xJV_Zf87EQ
tỉ số lượng giác của góc nhọn https://youtu.be/NyeWyDXJ_bg
bài 3 bảng lượng giác cấu tạo của bảng lượng giác https://youtu.be/0BtUgL641Oc
Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước bằng máy tính bỏ túi https://youtu.be/Ua42jPQ9et0 Tìm số đo góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó bằng máy tính bỏ túi https://youtu.be/eZFMfj_wdiY
bài 4 một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông https://youtu.be/9UIF_Jqtb_U
ứng dụng giải tam giác vuông https://youtu.be/8AdsBLxFC-8
Bài 5 Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
 Xác định chiều cao https://youtu.be/6bG57r8mr8I
Xác định khoảng cách https://youtu.be/pHmZVNIs8H4

 chương 2: đường tròn
bài 1 sự xác định đường tròn. tính chất đối xứng của đường tròn.
bài 2 đường kính và dây của đường tròn
bài 3 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
bài 4 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
bài 5 dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
bài 6 tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
bài 7 vị trí tương đối của hai đường tròn
bài 8 vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

 chương 3: hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
bài 1 phương trình bậc nhất hai ẩn
bài 2 hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
bài 3 giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài 4 giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
bài 5 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
bài 6 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

chương 4: hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - phương trình bậc hai một ẩn
bài 1 hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
bài 2 đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
bài 3 phương trình bậc hai một ẩn
bài 4 công thức nghiệm của phương trình bậc hai
bài 5 công thức nghiệm thu gọn
bài 6 hệ thức vi-ét và ứng dụng
bài 7 phương trình quy về phương trình bậc hai
bài 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

chương 3: góc với đường tròn bài 1 góc ở tâm. số đo cung
bài 2 liên hệ giữa cung và dây bài 3 góc nội tiếp
bài 4 góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
bài 5 góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. góc có ngoài ở bên trong đường tròn
bài 6 cung chứa góc
bài 7 tứ giác nội tiếp
bài 8 đường tròn ngoại tiếp. đường tròn nội tiếp
bài 9 độ dài đường tròn, cung tròn
bài 10 diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 chương 4: hình trụ - hình nón - hình cầu
bài 1 hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
bài 2 hình nón - hình nón cụt - diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
bài 3 hình cầu. diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu


Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk