Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất
Chương 1 Phép nhân và phép chia các đa thức
Bài 1 Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2 Nhân đa thức với đa thức
Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bình phương của một tổng
Bình phương của một hiệu
Hiệu hai bình phương
Bài 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lập phương một tổng
Lập phương một hiệu
Bài 5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
ổng của hai lập phương
Hiệu của hai lập phương
Bài 6 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 10 Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 11 Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Phép chia hết
Phép chia có dư

Chương 2 Phân thức đại số
Bài 1 Phân thức đại số
Bài 2 Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 3 Rút gọn phân thức
Bài 4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 5 Phép cộng các phân thức đại số
Bài 6 Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7 Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8 Phép chia các phân thức đại số
Bài 9 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Chương 1 Tứ giác
Bài 1 Tứ giác
Định nghĩa tứ giác là gì ?
Tứ giác lồi , tứ giác lõm
Đặc điểm của tứ giác
Tổng các góc của tứ giác
Bài 2 Hình thang
Định nghĩa hình thang
Định nghĩa hình thang vuông
 Bài 3 Hình thang cân
Định nghĩa hình thang cân
Tính chất Định lí 1
Định lí 2
Định lí 3
 Dấu hiệu nhận biết hình thang cân
Bài 4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Định nghĩa đường trung bình của tam giác
Định lí 1
Định lí 2
Định nghĩa đường trung bình của hình thang
Định lí 3
Định lí 4
Bài 5 Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Công dụng của thước và compa
Các bài toán dựng hình đã biết
Dựng đoạn thẳng từ một đoạn thẳng cho trước
Dựng một góc từ một góc cho trước
Dựng đường trung trực của đoạn thẳng
Dựng trung điểm của một đoạn thẳng cho trước
Dựng đường vuông góc của một đường thẳng
Dựng tia phân giác của một góc cho trước
Dựng đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
Dựng tam giác biết ba cạnh hoặc biết hai cạnh và góc xen giữa hoặc biết một cạnh và hai góc kề
Dựng hình thang
Bài 6 Đối xứng trục
Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng
Hai hình đối xứng qua một đường thẳng
Hình có trục đối xứng
Bài 7 Hình bình hành
Định nghĩa
Tính chất + định lí
Dấu hiệu nhận biết hình bình hành
 Dấu hiệu nhận biết 1
Dấu hiệu nhận biết 2
Dấu hiệu nhận biết 3
Dấu hiệu nhận biết 4
Dấu hiệu nhận biết 5
Bài 8 Đối xứng tâm
Hai điểm đối xứng qua một điểm
Hai hình đối xứng qua một điểm
Hình có tâm đối xứng
Bài 9 Hình chữ nhật
Định nghĩa
Tính chất
Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
 Dấu hiệu nhận biết 1
Dấu hiệu nhận biết 2
Dấu hiệu nhận biết 3
Dấu hiệu nhận biết 4
Bài 10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song
Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
Đường thẳng song song cách đều
Bài 11 Hình thoi
Định nghĩa
Tính chất
Dấu hiệu nhận biết hình thoi
Dấu hiệu nhật biết 1
Dấu hiệu nhật biết 2
Dấu hiệu nhật biết 3
Dấu hiệu nhật biết 4
 Bài 12 Hình vuông
Định nghĩa
Tính chất
Dấu hiệu nhận biết hình vuông
Dấu hiệu nhận biết 1
Dấu hiệu nhận biết 2
Dấu hiệu nhận biết 3
Dấu hiệu nhận biết 4
Dấu hiệu nhận biết 5

Chương 2 Đa giác. Diện tích đa giác
Bài 1 Đa giác. Đa giác đều
Bài 2 Diện tích hình chữ nhật
Bài 3 Diện tích tam giác
Bài 4 Diện tích hình thang
Bài 5 Diện tích hình thoi
Bài 6 Diện tích đa giác

Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1 Mở đầu về phương trình
Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0


Chương 1 Phép nhân và phép chia các đa thức
Bài 1 Nhân đơn thức với đa thức https://youtu.be/5BzOQdr5wrg
Bài 2 Nhân đa thức với đa thức https://youtu.be/yALqaNbmlSs
Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bình phương của một tổng https://youtu.be/SxWE4k0aeSU
Bình phương của một hiệu https://youtu.be/BMnsUEY7aps
Hiệu hai bình phương https://youtu.be/tj-TVLfR7z8
Bài 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lập phương một tổng https://youtu.be/eB0dCS080ss
Lập phương một hiệu https://youtu.be/n4PQMMW4OLQ
Bài 5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
ổng của hai lập phương https://youtu.be/2OnOZ4-QyLo
Hiệu của hai lập phương https://youtu.be/wY6jbzdE3-E
Bài 6 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung https://youtu.be/ERe4qaAbLyE
Bài 7 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức https://youtu.be/7IfjE_5O1uc
Bài 8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử https://youtu.be/Uql-Hb3KBt8
Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp https://youtu.be/0KypwqcdU_4
Bài 10 Chia đơn thức cho đơn thức https://youtu.be/QKgk4dx93LA
Bài 11 Chia đa thức cho đơn thức https://youtu.be/5zu16elAPPk
Bài 12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Phép chia hết https://youtu.be/7CrHLEUN4h4
Phép chia có dư https://youtu.be/62rgXYn2mHs

Chương 2 Phân thức đại số
Bài 1 Phân thức đại số
Bài 2 Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 3 Rút gọn phân thức
Bài 4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 5 Phép cộng các phân thức đại số
Bài 6 Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7 Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8 Phép chia các phân thức đại số
Bài 9 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Chương 1 Tứ giác
Bài 1 Tứ giác
Định nghĩa tứ giác là gì ? https://youtu.be/XVgXpMISzNg
Tứ giác lồi , tứ giác lõm https://youtu.be/Zkr6YhxJif8
Đặc điểm của tứ giác https://youtu.be/jt-3X54TcgI
Tổng các góc của tứ giác https://youtu.be/ljFC42jOXAo
Bài 2 Hình thang
Định nghĩa hình thang https://youtu.be/aM9icvIq0Ig
Định nghĩa hình thang vuông https://youtu.be/RnZYQvREDuA
 Bài 3 Hình thang cân
Định nghĩa hình thang cân https://youtu.be/CAVu0Dbomkg
Tính chất Định lí 1 https://youtu.be/qdVs5kpDjWM
Định lí 2 https://youtu.be/Sk3IGQHJYPA
Định lí 3 https://youtu.be/calJ-5rpxp8
 Dấu hiệu nhận biết hình thang cân https://youtu.be/Mv94nhi1WZk
Bài 4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Định nghĩa đường trung bình của tam giác https://youtu.be/VwQJQ1x3Qkg
Định lí 1 https://youtu.be/hS6QF6s_rrY
Định lí 2 https://youtu.be/IYlSxxXvri4
Định nghĩa đường trung bình của hình thang https://youtu.be/OGSHuTwrzmg
Định lí 3 https://youtu.be/4voR-iM3M-U
Định lí 4 https://youtu.be/rPzofPR2QCs
Bài 5 Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Công dụng của thước và compa https://youtu.be/6LkAFtL4dak
Các bài toán dựng hình đã biết
Dựng đoạn thẳng từ một đoạn thẳng cho trước https://youtu.be/6rq9qCRggIo
Dựng một góc từ một góc cho trước https://youtu.be/CPn0Pv0m-z4
Dựng đường trung trực của đoạn thẳng https://youtu.be/IRdYaVrjG6A
Dựng trung điểm của một đoạn thẳng cho trước https://youtu.be/ChvoakTARNc
Dựng đường vuông góc của một đường thẳng https://youtu.be/3C8Igyypb30
Dựng tia phân giác của một góc cho trước https://youtu.be/jrRVfVwxetk
Dựng đường thẳng song song với đường thẳng cho trước https://youtu.be/E3NRt9p21vQ
Dựng tam giác biết ba cạnh hoặc biết hai cạnh và góc xen giữa hoặc biết một cạnh và hai góc kề https://youtu.be/tzWiMfFyC-U
Dựng hình thang https://youtu.be/FHgi_-5DQEU
Bài 6 Đối xứng trục
Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng https://youtu.be/QjaYukhe4M4
Hai hình đối xứng qua một đường thẳng https://youtu.be/Jl_BHPx1jWg
Hình có trục đối xứng https://youtu.be/T7GZsMEuDXg
Bài 7 Hình bình hành
Định nghĩa https://youtu.be/2rJmlz_9vBU
Tính chất + định lí https://youtu.be/F9w1HkIxomQ
Dấu hiệu nhận biết hình bình hành
 Dấu hiệu nhận biết 1 https://youtu.be/sYPpoRuY-pE
Dấu hiệu nhận biết 2 https://youtu.be/F7btR8Cb97c
Dấu hiệu nhận biết 3 https://youtu.be/q8wSZuZNhjg
Dấu hiệu nhận biết 4 https://youtu.be/-gTqxzDd41U
Dấu hiệu nhận biết 5 https://youtu.be/GgPCn2AAVU8
Bài 8 Đối xứng tâm
Hai điểm đối xứng qua một điểm https://youtu.be/OHfsjdG5eQY
Hai hình đối xứng qua một điểm https://youtu.be/xPstpSBTo3I
Hình có tâm đối xứng https://youtu.be/GT06U-5vIdo
Bài 9 Hình chữ nhật
Định nghĩa https://youtu.be/SXis4wx2XII
Tính chất https://youtu.be/HQwwUxUrefo
Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
 Dấu hiệu nhận biết 1 https://youtu.be/tTGdOvLD9qw
Dấu hiệu nhận biết 2 https://youtu.be/yG6wmBPXYCk
Dấu hiệu nhận biết 3 https://youtu.be/2HlHRQI2CdA
Dấu hiệu nhận biết 4 https://youtu.be/WxcYKron8jY
Bài 10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song https://youtu.be/4lgacK1eH3Y
Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước https://youtu.be/GekemeqMwNE
Đường thẳng song song cách đều https://youtu.be/duXKJLiH8Lg
Bài 11 Hình thoi
Định nghĩa https://youtu.be/q4vKEYw8n_Y
Tính chất https://youtu.be/X8SBNghemM4
Dấu hiệu nhận biết hình thoi
Dấu hiệu nhật biết 1 https://youtu.be/AlHLiJT-SbE
Dấu hiệu nhật biết 2 https://youtu.be/oa7HquxUgWE
Dấu hiệu nhật biết 3 https://youtu.be/1NfEbYe0mVI
Dấu hiệu nhật biết 4 https://youtu.be/rgY0-dY-Sao
 Bài 12 Hình vuông
Định nghĩa https://youtu.be/WYsDnQMhEIc
Tính chất https://youtu.be/Gb26EkBjR4M
Dấu hiệu nhận biết hình vuông
Dấu hiệu nhận biết 1 https://youtu.be/DjaHR8Enhpg
Dấu hiệu nhận biết 2 https://youtu.be/REVMvtcvHLw
Dấu hiệu nhận biết 3 https://youtu.be/sSLi0YgYBco
Dấu hiệu nhận biết 4 https://youtu.be/ZNXxqLe1tYw
Dấu hiệu nhận biết 5 https://youtu.be/5xLl-NejNWo

Chương 2 Đa giác. Diện tích đa giác
Bài 1 Đa giác. Đa giác đều
Bài 2 Diện tích hình chữ nhật
Bài 3 Diện tích tam giác
Bài 4 Diện tích hình thang
Bài 5 Diện tích hình thoi
Bài 6 Diện tích đa giác

Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1 Mở đầu về phương trình
Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài 4 Phương trình tích
Bài 5 Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 6 Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 7 Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

 Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 Bài 3 Bất phương trình một ẩn
Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Chương 3 Tam giác đồng dạng
Bài 1 Định lí Ta-lét trong tam giác
Bài 2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
 Bài 3 Tính chất đường phân giác của tam giác
 Bài 4 Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba
 Bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 9 Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Chương 4 Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều A - Hình Lăng Trụ Đứng
Bài 1 Hình hộp chữ nhật
Bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3 Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 4 Hình lăng trụ đứng
Bài 5 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6 Thể tích của hình lăng trụ đứng B - Hình Chóp Đều
Bài 7 Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8 Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Bài 9 Thể tích của hình chóp đều
Bài 4 Phương trình tích
Bài 5 Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 6 Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 7 Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

 Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 Bài 3 Bất phương trình một ẩn
Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Chương 3 Tam giác đồng dạng
Bài 1 Định lí Ta-lét trong tam giác
Bài 2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
 Bài 3 Tính chất đường phân giác của tam giác
 Bài 4 Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba
 Bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 9 Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Chương 4 Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều A - Hình Lăng Trụ Đứng
Bài 1 Hình hộp chữ nhật
Bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3 Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 4 Hình lăng trụ đứng
Bài 5 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6 Thể tích của hình lăng trụ đứng B - Hình Chóp Đều
Bài 7 Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8 Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Bài 9 Thể tích của hình chóp đềuTổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk