Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất
Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
Bài 7 Tỉ lệ thức
Bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 10 Làm tròn số
Bài 11 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12 Số thực

Chương 2 Hàm số và đồ thị
Bài 1 Đại lượng tỉ tệ thuận
Y tỉ lệ thuận với x khi có công thức (tt)
Y tỉ lệ thuận với x khi có công thức
Tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch
Khái niệm tỉ lệ nghịch
Tính chất của tỉ lệ nghịch
Bài 4 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5 Hàm số
Bài 6 Mặt phẳng tọa độ
Đặt vấn đề về mặt phẳng tọa độ
Mặt phẳng tọa độ
Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
Đồ thị của hàm số là gì ?
Đồ thị của hàm số y = ax đi qua gốc tọa độ O ( 0, 0)
Vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Chương 1 Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
Bài 1 Hai góc đối đỉnh
Khái niệm về hai góc đối đỉnh
Tính chất của hai góc đối đỉnh
Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc
Khái niệm về Hai đường thẳng vuông góc
Đường trung trực của đoạn thẳng
Bài 3 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Góc so le trong
Góc đồng vị
Tính chất
Bài 4 Hai đường thẳng song song
Nhắc lại kiến thức lớp 6
Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
Cách vẽ hai đường thẳng song song
Bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Tiên đề Ơ – clit
Góc trong cùng phía
Tính chất của hai đường thẳng song song
Bài 6 Từ vuông góc đến song song Quan hệ của tính vuông góc với tính song song
Ba đường thẳng song
 Bài 7 Định lí

Chương 2: Tam giác
Bài 1 Tổng ba góc của một tam giác
Bài 2 Hai tam giác bằng nhau
Bài 3 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)
Bài 4 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)
Bài 5 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)
Bài 6 Tam giác cân
Bài 7 Định lí Pi-ta-go
Bài 8 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Chương 3 Thống kê
Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số
Bài 2 Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Bài 3 Biểu đồ
Bài 4 Số trung bình cộng

Chương 4 Biểu thức đại số
Bài 1 Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2 Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3 Đơn thức
Bài 4 Đơn thức đồng dạng
Bài 5 Đa thức
Bài 6 Cộng, trừ đa thức
Bài 7 Đa thức một biến
Bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến
Bài 9 Nghiệm của đa thức một biến
Chương 3 Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác
Bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Bài 2 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
Bài 3 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
 Bài 4 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 Bài 5 Tính chất tia phân giác của một góc
 Bài 8 Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 Bài 9 Tính chất ba đường cao của tam giác


Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực
Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ https://youtu.be/xk-adHhOmx0
Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ https://youtu.be/98tL-2M17V8
Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ https://youtu.be/usgZ4iCWBhM
Bài 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân https://youtu.be/bvZjpuNyOJ0
Bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ https://youtu.be/LNwHf9qhm9I
Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) https://youtu.be/YoZOmMr7fVA
Bài 7 Tỉ lệ thức https://youtu.be/CoJq8B8OidE
Bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau https://youtu.be/pmnJMmK3cSw
Bài 9 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn https://www.youtube.com/watch?v=Ch6mgkHhIDw
Bài 10 Làm tròn số https://youtu.be/NQLOUeH9JTs
Bài 11 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai https://youtu.be/Tjm7i16spvk
Bài 12 Số thực https://youtu.be/0ai-B0p_mis

Chương 2 Hàm số và đồ thị
Bài 1 Đại lượng tỉ tệ thuận
Y tỉ lệ thuận với x khi có công thức https://youtu.be/fiPTH0-U0Eg (tt)
Y tỉ lệ thuận với x khi có công thức https://youtu.be/STWLmIGJLOY
Tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận https://youtu.be/X7A8MnQeBPU
Bài 2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận https://youtu.be/7CX3U-HtcFE
Bài 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch
Khái niệm tỉ lệ nghịch https://youtu.be/XquGye96jyI
Tính chất của tỉ lệ nghịch https://youtu.be/CWi2EqJ_AUg
Bài 4 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch https://youtu.be/3rH9wJGanIo
Bài 5 Hàm số https://youtu.be/5Byf0-qhn9k
Bài 6 Mặt phẳng tọa độ
Đặt vấn đề về mặt phẳng tọa độ https://youtu.be/ZNw8L0ntlpI
Mặt phẳng tọa độ https://youtu.be/d5IJr7VxUOI
Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ https://youtu.be/xSWLMXjB71o
Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
Đồ thị của hàm số là gì ? https://youtu.be/UJNO6HPUw0Q
Đồ thị của hàm số y = ax đi qua gốc tọa độ O ( 0, 0) https://youtu.be/0QT2Uah8RT8
Vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) https://youtu.be/bDyYAmFpllU

Chương 1 Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
Bài 1 Hai góc đối đỉnh
Khái niệm về hai góc đối đỉnh https://youtu.be/laM_-MUnunE
Tính chất của hai góc đối đỉnh https://youtu.be/-PVo7ZTGQmI
Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc
Khái niệm về Hai đường thẳng vuông góc https://youtu.be/qkZBjsI_63A
Đường trung trực của đoạn thẳng https://youtu.be/_e1cm6Jog3M
Bài 3 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Góc so le trong https://youtu.be/6p08wk87mCM
Góc đồng vị https://youtu.be/HP-zVcgcdAY
Tính chất https://youtu.be/OaBlGgVKRPI
Bài 4 Hai đường thẳng song song
Nhắc lại kiến thức lớp 6 https://youtu.be/GTh6GnIPtNg
Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song https://youtu.be/BByshaBPJAo
Cách vẽ hai đường thẳng song song https://youtu.be/6KTChdhGFsI
Bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Tiên đề Ơ – clit https://youtu.be/iAlPjxapFvM
Góc trong cùng phía https://youtu.be/8dTF020s9uw
Tính chất của hai đường thẳng song song https://youtu.be/lDkjRGSLL_0
Bài 6 Từ vuông góc đến song song Quan hệ của tính vuông góc với tính song song https://youtu.be/IgCgibfPsXM
Ba đường thẳng song https://youtu.be/_l9GViKRWU0
 Bài 7 Định lí https://youtu.be/yXm0HcxBWmo

Chương 2: Tam giác
Bài 1 Tổng ba góc của một tam giác
Bài 2 Hai tam giác bằng nhau
Bài 3 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)
Bài 4 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)
Bài 5 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)
Bài 6 Tam giác cân
Bài 7 Định lí Pi-ta-go
Bài 8 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Chương 3 Thống kê
Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số
Bài 2 Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Bài 3 Biểu đồ
Bài 4 Số trung bình cộng

Chương 4 Biểu thức đại số
Bài 1 Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2 Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3 Đơn thức
Bài 4 Đơn thức đồng dạng
Bài 5 Đa thức
Bài 6 Cộng, trừ đa thức
Bài 7 Đa thức một biến
Bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến
Bài 9 Nghiệm của đa thức một biến
Chương 3 Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác
Bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Bài 2 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
Bài 3 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
 Bài 4 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 Bài 5 Tính chất tia phân giác của một góc
 Bài 8 Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 Bài 9 Tính chất ba đường cao của tam giác


Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk