Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất


Chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2 Cực trị của hàm số
Bài 3 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4 Đường tiệm cận
Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2 Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit
Bài 1 Lũy thừa Bài 2 Hàm số lũy thừa
Bài 3 Lôgarit
Bài 4 Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Bài 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Chương 3 Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Bài 1 Nguyên hàm
Bài 2 Tích phân
Bài 3 Ứng dụng của tích phân trong hình học
Chương 4 Số phức
Bài 1 Số phức
Bài 2 Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3 Phép chia số phức
Bài 4 Phương trình bậc hai với hệ số thực

 Chương 1 Khối đa diện
Bài 1 Khái niệm về khối đa diện
Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3 Khái niệm về thể tích của khối đa diện

 Chương 2 Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 2 Mặt cầu

Chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian
Bài 1 Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2 Phương trình mặt phẳng
Bài 3 Phương trình đường thẳng trong không gian


Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk