Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất
Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp
Bài 1 Mệnh đề
Khái niệm về mệnh đề https://youtu.be/qJTZCGG21LA
Mệnh đề chứa biến https://youtu.be/rKr7CeXT-Vc
Phủ định của một mệnh đề https://youtu.be/TxYpXl_x_nI
Mệnh đề kéo theo https://youtu.be/0B-k5-R0tOI
Mệnh đề đảo + hai mệnh đề tương đương https://youtu.be/k-9XjV5k3wA
Kí hiệu với mọi và tồn tại https://youtu.be/3GxpUfN-DgY
Bài 2 Tập hợp
Khái niệm về tập hợp và phần tử https://youtu.be/TF6-BKeHzIM
Cách xác định phần tử của tập hợp https://youtu.be/LYSqD8azbCo
Tập hợp rỗng https://youtu.be/EofWX-SdbcI
Tập hợp con https://youtu.be/8IIX1E_kVuA
Hai tập hợp bằng nhau https://youtu.be/97yHzsxYdQc
Bài 3 Các phép toán tập hợp
Giao của hai tập hợp https://youtu.be/WgNzUrrNsv0
Hợp của hai tập hợp https://youtu.be/b3mwxLmPFUo
Hiệu và phần bù của hai tập hợp https://youtu.be/q8vKyQBrCK8
Bài 4 Các tập hợp số
Tập hợp số tự nhiên https://youtu.be/zFq2UFiNP84
Tập hợp số nguyên https://youtu.be/1wRcr_qzNco
Tập hợp số hữu tỉ https://youtu.be/xk-adHhOmx0
Tập hợp số thực https://youtu.be/0ai-B0p_mis
Tổng hợp các tập hợp N , Z, Q, R https://youtu.be/9u9aqyJfsqI
Các tập hợp con thường dung của tập số thực R https://youtu.be/VWrEIONWSlY
Bài 5 Số gần đúng. Sai số
Số gần đúng https://youtu.be/NJ7Dmu-4URY
Sai số tuyệt đối https://youtu.be/MFJ_FJUA1sc
Độ chính xác của một số gần đúng https://youtu.be/8dwlE7uz74M

 Chương 2 Hàm số bậc nhất và bậc hai
Bài 1 Hàm số
Bài 2 Hàm số y = ax + b
Bài 3 Hàm số bậc hai

Chương 3 Phương trình. Hệ phương trình
Bài 1 Đại cương về phương trình
Bài 2 Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3 Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 Chương 4 Bất đẳng thức. Bất phương trình
Bài 1 Bất đẳng thức
Bài 2 Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3 Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5 Dấu của tam thức bậc hai

Chương 5 Thống kê
Bài 1 Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2 Biểu đồ Bài 3 Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4 Phương sai và độ lệch chuẩn

Chương 6 Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Bài 1 Cung và góc lượng giác
Bài 2 Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3 Công thức lượng giác

Chương 1 Vectơ
Bài 1 Các định nghĩa
Khái niệm vectơ https://youtu.be/59kClznDHhM
Hai vectơ cùng phương https://youtu.be/VoK8a96Kz8A
Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng phương pháp 2 vectơ cùng phương https://youtu.be/KawDz4-ugFA
Hai vectơ cùng hướng https://youtu.be/1_qF8Go6UeI
Hai vectơ bằng nhau https://youtu.be/xIMpJM74V7U
Vectơ không https://youtu.be/UoVb5yWSXvc
Bài 2 Tổng và hiệu của hai vectơ
Tổng của hai vectơ https://youtu.be/I2eEZT7QC7k
Quy tắc hình bình hành https://youtu.be/bEvuXX6Q6k4
tính chất của phép tổng các vecto https://youtu.be/0V72XfvIDVg
vectơ đối https://youtu.be/a1CO67vJb_k
định nghĩa hiệu của hai vectơ https://youtu.be/4TpdiHoaw_k
Quy tắc ba điểm https://youtu.be/acJCZ15Rst8
Quy tắc trừ https://youtu.be/4RN6FVfEtpA
Chứng minh trung điểm của đoạn thẳng bằng phương pháp vecto https://youtu.be/dU8WQ7wW4qY Chứng minh trọng tâm của tam giác bằng phương pháp vecto https://youtu.be/sCvey-8n_4A
 Bài 3 Tích của vectơ với một số
Định nghĩa https://youtu.be/ITLW4JJaRlc
Tính chất https://youtu.be/N4-uYBNhWkY
Trung điểm của đoạn thẳng https://youtu.be/c-VfRKJxrtw
Trọng tâm của tam giác https://youtu.be/DrWcUNyfY20
Điều kiện để hai vecto cùng phương https://youtu.be/Ukl_XlLVMWE
Phân tích một vecto theo hai vecto không cùng phương https://youtu.be/-a1U_sZrKis
Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng hai vecto cùng phương https://youtu.be/3hpLJIUJb38

Bài 4 Hệ trục tọa độ
Trục và độ dài đại số trên trục https://youtu.be/XffQocYMXV4
Hệ trục tọa độ Định nghĩa https://youtu.be/BvGZD2izucc
Tọa độ của vecto https://youtu.be/tbaQ2mYRiJc
Tọa độ của một điểm https://youtu.be/BBjVX_YoINc
Liên hệ tọa độ của một điểm và tọa độ của vecto trong mặt phẳng https://youtu.be/FNcs8cUhSs8
Tọa độ cũa các vecto u + v , u – v, ku https://youtu.be/elu1EKOX29s
Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng https://youtu.be/8gJtu82XxUw
 Tọa độ trọng tâm của tam giác https://youtu.be/b_bRVEpMO_g

Chương 2 Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o
Bài 2 Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chương 3 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 1 Phương trình đường thẳng
Bài 2 Phương trình đường tròn
Bài 3 Phương trình đường elip


Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp
Bài 1 Mệnh đề
Khái niệm về mệnh đề https://youtu.be/qJTZCGG21LA
Mệnh đề chứa biến https://youtu.be/rKr7CeXT-Vc
Phủ định của một mệnh đề https://youtu.be/TxYpXl_x_nI
Mệnh đề kéo theo https://youtu.be/0B-k5-R0tOI
Mệnh đề đảo + hai mệnh đề tương đương https://youtu.be/k-9XjV5k3wA
Kí hiệu với mọi và tồn tại https://youtu.be/3GxpUfN-DgY
Bài 2 Tập hợp
Khái niệm về tập hợp và phần tử https://youtu.be/TF6-BKeHzIM
Cách xác định phần tử của tập hợp https://youtu.be/LYSqD8azbCo
Tập hợp rỗng https://youtu.be/EofWX-SdbcI
Tập hợp con https://youtu.be/8IIX1E_kVuA
Hai tập hợp bằng nhau https://youtu.be/97yHzsxYdQc
Bài 3 Các phép toán tập hợp
Giao của hai tập hợp https://youtu.be/WgNzUrrNsv0
Hợp của hai tập hợp https://youtu.be/b3mwxLmPFUo
Hiệu và phần bù của hai tập hợp https://youtu.be/q8vKyQBrCK8
Bài 4 Các tập hợp số
Tập hợp số tự nhiên https://youtu.be/zFq2UFiNP84
Tập hợp số nguyên https://youtu.be/1wRcr_qzNco
Tập hợp số hữu tỉ https://youtu.be/xk-adHhOmx0
Tập hợp số thực https://youtu.be/0ai-B0p_mis
Tổng hợp các tập hợp N , Z, Q, R https://youtu.be/9u9aqyJfsqI
Các tập hợp con thường dung của tập số thực R https://youtu.be/VWrEIONWSlY
Bài 5 Số gần đúng. Sai số
Số gần đúng https://youtu.be/NJ7Dmu-4URY
Sai số tuyệt đối https://youtu.be/MFJ_FJUA1sc
Độ chính xác của một số gần đúng https://youtu.be/8dwlE7uz74M

 Chương 2 Hàm số bậc nhất và bậc hai
Bài 1 Hàm số
Bài 2 Hàm số y = ax + b
Bài 3 Hàm số bậc hai

Chương 3 Phương trình. Hệ phương trình
Bài 1 Đại cương về phương trình
Bài 2 Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3 Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 Chương 4 Bất đẳng thức. Bất phương trình
Bài 1 Bất đẳng thức
Bài 2 Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3 Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5 Dấu của tam thức bậc hai

Chương 5 Thống kê
Bài 1 Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2 Biểu đồ Bài 3 Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4 Phương sai và độ lệch chuẩn

Chương 6 Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Bài 1 Cung và góc lượng giác
Bài 2 Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3 Công thức lượng giác

Chương 1 Vectơ
Bài 1 Các định nghĩa
Khái niệm vectơ https://youtu.be/59kClznDHhM
Hai vectơ cùng phương https://youtu.be/VoK8a96Kz8A
Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng phương pháp 2 vectơ cùng phương https://youtu.be/KawDz4-ugFA
Hai vectơ cùng hướng https://youtu.be/1_qF8Go6UeI
Hai vectơ bằng nhau https://youtu.be/xIMpJM74V7U
Vectơ không https://youtu.be/UoVb5yWSXvc
Bài 2 Tổng và hiệu của hai vectơ
Tổng của hai vectơ https://youtu.be/I2eEZT7QC7k
Quy tắc hình bình hành https://youtu.be/bEvuXX6Q6k4
tính chất của phép tổng các vecto https://youtu.be/0V72XfvIDVg
vectơ đối https://youtu.be/a1CO67vJb_k
định nghĩa hiệu của hai vectơ https://youtu.be/4TpdiHoaw_k
Quy tắc ba điểm https://youtu.be/acJCZ15Rst8
Quy tắc trừ https://youtu.be/4RN6FVfEtpA
Chứng minh trung điểm của đoạn thẳng bằng phương pháp vecto https://youtu.be/dU8WQ7wW4qY Chứng minh trọng tâm của tam giác bằng phương pháp vecto https://youtu.be/sCvey-8n_4A
 Bài 3 Tích của vectơ với một số
Định nghĩa https://youtu.be/ITLW4JJaRlc
Tính chất https://youtu.be/N4-uYBNhWkY
Trung điểm của đoạn thẳng https://youtu.be/c-VfRKJxrtw
Trọng tâm của tam giác https://youtu.be/DrWcUNyfY20
Điều kiện để hai vecto cùng phương https://youtu.be/Ukl_XlLVMWE
Phân tích một vecto theo hai vecto không cùng phương https://youtu.be/-a1U_sZrKis
Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng hai vecto cùng phương https://youtu.be/3hpLJIUJb38

Bài 4 Hệ trục tọa độ
Trục và độ dài đại số trên trục https://youtu.be/XffQocYMXV4
Hệ trục tọa độ Định nghĩa https://youtu.be/BvGZD2izucc
Tọa độ của vecto https://youtu.be/tbaQ2mYRiJc
Tọa độ của một điểm https://youtu.be/BBjVX_YoINc
Liên hệ tọa độ của một điểm và tọa độ của vecto trong mặt phẳng https://youtu.be/FNcs8cUhSs8
Tọa độ cũa các vecto u + v , u – v, ku https://youtu.be/elu1EKOX29s
Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng https://youtu.be/8gJtu82XxUw
 Tọa độ trọng tâm của tam giác https://youtu.be/b_bRVEpMO_g

Chương 2 Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o
Bài 2 Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chương 3 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 1 Phương trình đường thẳng
Bài 2 Phương trình đường tròn
Bài 3 Phương trình đường elip


Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk