Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất


Chương 1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Bài 1 Hàm số lượng giác
Hàm số sin và hàm số cosin
Hàm số tang và hàm số cotang
Hàm chẵn và hàm lẻ của hàm số lượng giác
Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác
Bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản
Phương trình sin x = a
Phương trình cos x = a
Phương trình tan x = a
Phương trình cotg x = a
Bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
Định nghĩa
Cách giải
Phương trình đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
Định nghĩa
Phương trình đưa về dạng phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
Phương trình bậc nhất đối với hàm sin x và cos x
Công thức biến đổi biểu thức a sinx + b cos x
Công thức phương trình a sinx + b cos x = c
Cách giải phương trình a sinx + b cos x = c

 Chương 2 Tổ hợp - xác suất
Bài 1 Quy tắc đếm
Bài 2 Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3 Nhị thức Niu-tơn
Bài 4 Phép thử và biến cố
Bài 5 Xác suất của biến cố

Chương 3 Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
Bài 1 Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2 Dãy số
Bài 3 Cấp số cộng
Bài 4 Cấp số nhân

Chương 4 Giới hạn
Bài 1 Giới hạn của dãy số
Bài 2 Giới hạn của hàm số
Bài 3 Hàm số liên tục

 Chương 5 Đạo hàm
Bài 1 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2 Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3 Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4 Vi phân
Bài 5 Đạo hàm cấp hai

Chương 1 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng https://youtu.be/Uvh0-bB_e0M
Bài 1 Phép biến hình
Định nghĩa
Phép đồng nhất
Bài 2 Phép tịnh tiến
Định nghĩa
Tính chất 1
Tính chất 2
Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
Bài 3 Phép đối xứng trục
Định nghĩa
Nhận xét
Công thức tọa độ qua phép đối xứng trục Ox
Công thức tọa độ qua phép đối xứng trục Oy
Tính chất 1
Tính chất 2
Trục đối xứng của một hình
Bài 4 Phép đối xứng tâm
Định nghĩa
Công thức tọa độ phép đối xứng tâm qua gốc tọa độ
Tính chất 1
Tính chất 2
Tâm đối xứng của một hình
 Bài 5 Phép quay
Định nghĩa
Chiều của phép quay
Phép quay là phép đồng nhất khi nào ?
Phép quay là phép đối xứng tâm khi nào ?
Tính chất 1
Tính chất 2
Bài 6 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Khái niệm về phép dời hình
Phép đồng nhất , phép tịnh tiến , phép đối xứng trục phép đối xứng tâm , phép quay là phép dời hình
Tính chất
Khái niệm về hai hình bằng nhau
Bài 7 Phép vị tự
Định nghĩa
Tính chất 1
Tính chất 2
Tâm vị tự của 2 đường tròn
Bài 8 Phép đồng dạng
Định nghĩa
Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = 1
Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số |k|
Tính chất

 Chương 2 Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Khái niệm mở đầu Mặt phẳng
Điểm thuộc và không thuộc mặt phẳng
Hình biểu diễn của một hình trong không gian
Các tính chất thừa nhận
 Tính chất 1
Tính chất 2
Tính chất 3
Tính chất 4
Tính chất 5
Tính chất 6
Cách xác định một mặt phẳng
Ba cách xác định một mặt phẳng
Hình chóp và hình tứ diện
Bài 2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian
Tính chất
 Định lí 1
Định lí 2
 Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song
Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
Tính chất
 Định lí 1
Định lí 2
Định lí 3
 Bài 4 Hai mặt phẳng song song
Định nghĩa
Tính chất
Định lí 1
Định lí 2
Định lí 3
Định lí 4
Hình lăng trụ và hình hộp
Bài 5 Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

 Chương 3 Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Bài 1 Vectơ trong không gian
Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4 Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5 Khoảng cách


Chương 1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Bài 1 Hàm số lượng giác
Hàm số sin và hàm số cosin https://youtu.be/vV7nueiwQJc
Hàm số tang và hàm số cotang https://youtu.be/23Az2imOUSM
Hàm chẵn và hàm lẻ của hàm số lượng giác https://youtu.be/loVMDp03Kag
Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác https://youtu.be/ayY2BRr6bGk
Bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản
Phương trình sin x = a https://youtu.be/oBSZLL09nkU
Phương trình cos x = a https://youtu.be/ofDyGpAb0Yk
Phương trình tan x = a https://youtu.be/GwVrT5qAIxk
Phương trình cotg x = a https://youtu.be/Xia4uGydj04
Bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
Định nghĩa https://youtu.be/dKQoJYhhmW8
Cách giải https://youtu.be/1pacUuwmZtE
Phương trình đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác https://youtu.be/GPSRElFHV48
Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
Định nghĩa https://youtu.be/Bg-0VJkcAcU
Phương trình đưa về dạng phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác https://youtu.be/wWm_oqy74M0
Phương trình bậc nhất đối với hàm sin x và cos x
Công thức biến đổi biểu thức a sinx + b cos x https://youtu.be/r4pLQhCzyjM
Công thức phương trình a sinx + b cos x = c https://youtu.be/BiHk0MC306w
Cách giải phương trình a sinx + b cos x = c https://youtu.be/5cYcqiXTmQ0

 Chương 2 Tổ hợp - xác suất
Bài 1 Quy tắc đếm
Bài 2 Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3 Nhị thức Niu-tơn
Bài 4 Phép thử và biến cố
Bài 5 Xác suất của biến cố

Chương 3 Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
Bài 1 Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2 Dãy số
Bài 3 Cấp số cộng
Bài 4 Cấp số nhân

Chương 4 Giới hạn
Bài 1 Giới hạn của dãy số
Bài 2 Giới hạn của hàm số
Bài 3 Hàm số liên tục

 Chương 5 Đạo hàm
Bài 1 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2 Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3 Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4 Vi phân
Bài 5 Đạo hàm cấp hai

Chương 1 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng https://youtu.be/Uvh0-bB_e0M
Bài 1 Phép biến hình
Định nghĩa https://youtu.be/oMa6ItrI-fQ
Phép đồng nhất https://youtu.be/UzOS6bKL_sk
Bài 2 Phép tịnh tiến Định nghĩa https://youtu.be/ZrEvkvi9-tc
Tính chất 1 https://youtu.be/rh0D46BgLks
Tính chất 2 https://youtu.be/RHel0nUA85s
Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến https://youtu.be/py3sDLwY0M8
Bài 3 Phép đối xứng trục Định nghĩa https://youtu.be/6TVSHP9Fn6g
Nhận xét https://youtu.be/g76uNaObQXk
Công thức tọa độ qua phép đối xứng trục Ox https://youtu.be/vtDR8v3Mr6c
Công thức tọa độ qua phép đối xứng trục Oy https://youtu.be/jP3gxmSnnvs
Tính chất 1 https://youtu.be/ow_ug3s_dr0
Tính chất 2 https://youtu.be/Ndi62mTXKq0
Trục đối xứng của một hình https://youtu.be/gEFUoNvt_H4
Bài 4 Phép đối xứng tâm
Định nghĩa https://youtu.be/d4auxr15WSQ
Công thức tọa độ phép đối xứng tâm qua gốc tọa độ https://youtu.be/VsKeCs-jx7k
Tính chất 1 https://youtu.be/3IOzV0hFnQw
Tính chất 2 https://youtu.be/1Y5_MLlsS8s
Tâm đối xứng của một hình https://youtu.be/AVWRn9qCUCI
 Bài 5 Phép quay
Định nghĩa https://youtu.be/dHqivUXKZ4Q
Chiều của phép quay https://youtu.be/VsLNCRenin0
Phép quay là phép đồng nhất khi nào ? https://youtu.be/qMVoAhD3Th8
Phép quay là phép đối xứng tâm khi nào ? https://youtu.be/rpK7J6f76so
Tính chất 1 https://youtu.be/nqQkHibMBOY
Tính chất 2 https://youtu.be/BpSX0xi7klc
Bài 6 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Khái niệm về phép dời hình https://youtu.be/LTVFGdbJ5fk
Phép đồng nhất , phép tịnh tiến , phép đối xứng trục phép đối xứng tâm , phép quay là phép dời hình https://youtu.be/MB8ulRqhnmg
Tính chất https://youtu.be/iqdwqe2oVuA
Khái niệm về hai hình bằng nhau https://youtu.be/VgezZC2iaYU
Bài 7 Phép vị tự Định nghĩa https://youtu.be/k_o0N70jf9c
Tính chất 1 https://youtu.be/ESX96H2ugvg
Tính chất 2 https://youtu.be/kaAOsTfOlN0
Tâm vị tự của 2 đường tròn https://youtu.be/XCeKN31ha9g
Bài 8 Phép đồng dạng
Định nghĩa https://youtu.be/iG4YIb4_rZY
Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = 1 https://youtu.be/i2EeIAgXkIA
Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số |k| https://youtu.be/A6Fhxw9uPHU
Tính chất https://youtu.be/d4DYf91JYjk

 Chương 2 Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Khái niệm mở đầu Mặt phẳng https://youtu.be/hDXp8Wkm7_c
Điểm thuộc và không thuộc mặt phẳng https://youtu.be/cciluqn6X7o
Hình biểu diễn của một hình trong không gian https://youtu.be/zhTfMxqTFgs
Các tính chất thừa nhận
 Tính chất 1 https://youtu.be/i45G3eBGxW0
Tính chất 2 https://youtu.be/6wTkjL-3hYc
Tính chất 3 https://youtu.be/8_s0UqAb5u8
Tính chất 4 https://youtu.be/Tt74Cp6zAN4
Tính chất 5 https://youtu.be/9iQLpi-ajS0
Tính chất 6 https://youtu.be/8x7fT-fNqvs
Cách xác định một mặt phẳng
Ba cách xác định một mặt phẳng https://youtu.be/Q_X1ySlztVc
Hình chóp và hình tứ diện https://youtu.be/KBZagkcPBTw
Bài 2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian https://youtu.be/blpft73pujU
Tính chất Định lí 1 https://youtu.be/cfuaYnazfsI
Định lí 2 https://youtu.be/dBxEpP0eqpQ
 Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song
Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng https://youtu.be/qRXREPENemY
Tính chất
 Định lí 1 https://youtu.be/T5EUc4Bqh3Q
Định lí 2 https://youtu.be/iSkPmjJ-ohA
Định lí 3 https://youtu.be/701PCyDjnH4
 Bài 4 Hai mặt phẳng song song
Định nghĩa https://youtu.be/DzsMMt0cjTM
Tính chất
Định lí 1 https://youtu.be/9ZRmafiypbo
Định lí 2 https://youtu.be/2glHtEZART0
Định lí 3 https://youtu.be/7WXh5xUOtIg
Định lí 4 https://youtu.be/byXRkXPHDCg
Hình lăng trụ và hình hộp https://youtu.be/FHw21HTo5_c
 Bài 5 Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

 Chương 3 Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Bài 1 Vectơ trong không gian
Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4 Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5 Khoảng cách


Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk