Toán học lớp 11 bài 2 hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song + tính chất định lí 1 hình học thầy lợi

Toán học lớp 11 bài 2 hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song + tính chất định lí 1 hình học thầy lợi

Toán học lớp 11 bài 2 hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song + tính chất định lí 1 hình học thầy lợi
Định lí 1 trong không gian qua một điểm không nằm trên một đường thẳng ta kẻ được duy nhất một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho