Chuyên đề bài tập ước và bội số tự nhiên | bài tập toán thực tế lớp 6 học kì 1

Chuyên đề bài tập ước và bội số tự nhiên | bài tập toán thực tế lớp 6 học kì 1

Chuyên đề bài tập ước và bội số tự nhiên | bài tập toán thực tế lớp 6 học kì 1

Bài 1 : chia 10 cái bánh vào trong 1 số hộp sao cho số bánh ở mỗi hộp đều bằng nhau và phải nhiều hơn 1 , ít hơn 10 . Tìm số hội phải dùng
Bài 2 : Có thể xếp 20 cái bánh vào trong mấy hộp để số bánh trong mỗi hộp đều bằng nhau , biết không có hộp nào chứa 1 hay 20 cái
Bài 3 : Có thể xếp 30 viên bi vào trong mấy túi để số bi ở mỗi túi đều bằng nhau ?