Chuyên đề bài tập về ước chung lớn nhất | toán thực tế lớp 6 học kì 1

Chuyên đề bài tập về ước chung lớn nhất | toán thực tế lớp 6 học kì 1Bài 1 : Một đội học sinh gồm có 24 nam và 18 nữ được chia thành nhóm học sao cho số nam và số nữa được chia đều vào mỗi nhóm
a ) Hỏi có mấy cách chia ?
b ) Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữa ?

Bài 2 : Một đội học sinh gồm có 48 nam và 72 nữ được chia thành tổ sao cho số nam và nữa được chia đều vào mỗi tổ . Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ và mỗi tổ có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ ?

Bài 3 : Có 96 bánh và 84 cái kẹo được chia đều vào mỗi đĩa . Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa . Khi ấy mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh bao nhiêu cái kẹo ?

Bài 4 : Một lớp 6 có 24 nữ và 20 nam được chia thành tổ để số nam và số nữ được chia đều vào tổ . Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ ? Khi ấy tính số nam và nữa mỗi tổ ?

Bài 5 : Có 60 cuốn vỡ và 42 bút bi được chia thành từng phần . Hỏi có thể chia nhiều nhất được bao nhiêu phần để số vở và số bút bi được chia đều vào mỗi phần ? Khi ấy có bao nhiêu vở và bút bi ?

Bài 6 : Một hình chữ nhật có chiều dài 53 m , chiều rộng 36 m được chia thành những hình vuông có diện tích bằng nhau . Tính chiều dài cạnh hình vuông lớn nhất trong cách chia trên ( số đo cạnh là số tự nhiên với đơn vị là m )

Bài 7 : Một hình chữ nhật có chiều dài 105 m và rộng 75 được chia thành các hình vuông có diện tích bằng nhau . Tính độ dài cạnh hình vuông lớn nhất trong cách chia trên ( số đo cạnh là số tự nhiên với đơn vị là m )

Bài 8 : Lớp 6A có 35 học sinh , lớp 6B có 42 học sinh , lớp 6C có 49 học sinh . Muốn cho ba lớp xếp hàng sao cho số hàng dọc bằng nhau mà không có người bị lẻ hàng . Tìm số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được . Khi ấy tính số hàng ngang của mỗi lớp

Bài 9 : Lớp 7A có 54 học sinh , lớp 7B có 45 học sinh , lớp 7C có 36 học sinh . Muốn cho 3 lớp xếp hàng sao cho số hàng ngang bằng nhau mà không lớp nào có người bị lẻ hàng . Tìm số hàng ngang nhiều nhất có thể xếp được ,. Khi ấy tính số hàng dọc ở mỗi lớp

Bài 10 : Lớp 8A có 32 học sinh , lớp 8B có 48 học sinh , lớp 8C có 56 học sinh . Muốn cho ba lớp xếp hàng sao cho số hàng dọc bằng nhau mà xếp được . Khi ấy tìm số hàng ngang ở mỗi lớp