Chuyên đề bài tập về ước chung và bội chung | toán thực tế lớp 6 học kì 1

Chuyên đề bài tập về ước chung và bội chung | toán thực tế lớp 6 học kì 1

Chuyên đề bài tập về ước chung và bội chung | toán thực tế lớp 6 học kì 1

Bài 1 : Có 6 cái kẹo và 4 cái bánh thì có thể chia được cho mấy em để mỗi em đều nhật nđược một phần quà như nhau

Bài 2 : có 12 cuốn tập và 8 cây bút thì có thể chia được cho mấy em để mỗi em đều nhận được một phần quà như nhau

Bài 3 : chia 24 bút và 8 cuốn tập thành nhiều phần sao cho số bút và số tập được chia đều vào mỗi phần . Hãy liệt kê số phần ( nhiều hơn 2 ) và cho biết mỗi phần có bao nhiêu bút , tập ?

Bài 4 : Cho 12 cuốn tập và 16 bút bi , ta có thể chia làm mấy phần để số bút và số tập được chia đều vào mỗi phần

Bài 5 : Có 24 nam sinh và 32 nữ sinh được chia thành nhiều tổ . Có thể chia thành bao nhiêu tổ để số nam sinh và nữa sinh được chia đều vào mỗi tổ .

Bài 6 : Có 36 học sinh giỏi toán và 24 học sinh giỏi văn . Có thể chia thành bao nhiêu tổ để các em giỏi văn và giỏi toán được chia đều vào mỗi tổ

Bài 7 : Lớp 6A có 24 nam và 18 nữ được chia thành nhóm học tập sao cho số nam và số nữa chia đều vào mỗi nhóm
a ) Hỏi có máy cách chia nhóm ?
b ) Trong mỗi trường hợp thì trong mỗi nhóm có bao nhiêu nam , bao nhiêu nữ ?

Bài 8 : học sinh khối 7 của một trường học có từ 160 đến 190 em . Khi cho xếp hàng 3 hoặc 4 hoặc 5 vừa đủ . Hãy tìm số học sinh ấy

Bài 9 : Một trường có hơn 900 học sinh , khi cho xếp hàng 3 hoặc 4 hoặc 5 đều vừa đủ . Tìm số học sinh của trường , biết số học sinh này là một số có ba chữ số .

Bài 10 : Một số học sinh ít hơn 300 nhưng nhiều hơn 200 em . xếu xếp hàng 4 hoặc 5 hoặc 6 thì vừa đủ . Tìm số học sinh

Bài 11 : Một trường học có số học sinh không quá 400 em . Khi xếp hàng 4, 5, 6 đều dư 1 em . Nếu xếp hàng 7 thì đủ . Tìm số học sinh .

Bài 12 : Số học sinh của một trường có nhiều hơn 1000 nhưng ít hơn 2000 . Nếu trường chia đều thành 40 hoặc 60 hoặc 70 lớp thì vừa đủ . Tìm số học sinh

Bài 13 : Học sinh khối 6 của 1 trường có khoảng từ 200 đến 250 em . Khi xếp thành 10 hoặc 12 hoặc 15 hàng đều đủ . Tìm số học sinh