Chuyên đề bài tập tập hợp số tự nhiên ( cộng , trừ , nhân , chia số tự nhiên ) | bài tập toán thực tế lớp 6 học kì 1

Chuyên đề bài tập tập hợp số tự nhiên ( cộng , trừ , nhân , chia số tự nhiên ) | bài tập toán thực tế lớp 6 học kì 1

Chuyên đề bài tập tập hợp số tự nhiên ( cộng , trừ , nhân , chia số tự nhiên ) | bài tập toán thực tế lớp 6 học kì 1
Bài 1 : Dùng 21000 đồng để mua vở . Vở loại 1 giá 2000 đồng một vở , vở loại 2 giá 1500 đồng một vở . Hỏi có thể mua nhiều nhất bao nhiêu vở nếu
a ) chỉ mua vở loại 1
b) chỉ mua vở loại 2

Bài 2 : Dùng 25000 đồng để mua bút . bút loại 1 giá 2000 đồng một bút , bút loại 2 giá 1500 đồng một bút . Hỏi có thể mua nhiều nhất bao nhiêu bút nếu
a ) chỉ mua bút loại 1
b) chỉ mua bút loại 2

Bài 3 :Dùng 22000 đồng để mua vở hoặc bút  . vở giá 1700 đồng một vở , bút giá 1600 đồng một cây. Hỏi có thể mua nhiều nhất bao nhiêu vở hoặc bút
a ) chỉ mua vở
b) chỉ mua bút

Bài 4 : một tàu hỏa cần chở 900 khách .Mỗi toa tàu chứa được 88 khách . HỎi cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hết khách ?

Bài 5 : một tàu hỏa cần chở 980 khách . Mỗi toa tàu có 11 khoang , mội khoang có 8 chỗ ngồi . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toan để chở hết khách ?

Bài 6 : Một tàu hỏa cần chở 1000 khách . Mỗi toa tàu có 13 khoang và mỗi khoang có 7 chỗ ngoài . Hỏi cần ít nhất máy toa để chở hết khách ?

Bài 7 . Một hội trường có 32 chỗ ngồi cho một hàng ghế . Nếu có 890 đại biểu tham dư họp thì phải dùng ít nhất bao nhiêu hàng ghế
Tổng hợp bài tập toán thực tế lớp 6 học kì 1

Tổng hợp bài tập toán thực tế lớp 6 học kì 2