Chuyên đề bài tập về bội chung nhỏ nhất | toán thực tế lớp 6 học kì 1

Chuyên đề bài tập về bội chung nhỏ nhất | toán thực tế lớp 6 học kì 1Bài 1 : Học sinh của mỗi lớp học khi xếp hàng 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 8 đều vừa đủ . Biết số học sinh của lớp từ 35 đến 60 em . Tìm số học sinh

Bài 2 : Số học sinh của trường là số có 3 chữ số và lớn hơn 900 . Khi xếp hàng 3 , hoặc 4 hoặc 5 đều vừa đủ . Tìm số học sinh của trường

Bài 3 :Học sinh lớp 6A có từ 40 đến 50 em . Khi xếp hàng 3 hoặc 5 đều dư 2 em .Tìm số học sinh lớp 6A

Bài 4 : Đội A và đội B cũng phải trồng một số cây bằng nhau . Biết mỗi người đội A phải trồng 8 cây , mỗi người đội B phải trồng 9 cây và số cây mỗi đội phải trồng khoảng từ 100 đến 200 cây . Tìm số cây mỗi đội phải trồng

Bài 5 : Học sinh khối 7 một trường có từ 200 đến 300 em . Nếu xếp hàng 4, 5 hoặc 7 đều dư 1 em . Tìm số học sinh khối 7 của trường .

Bài 6 : lần đầu tiên A và B cùng trực chung ở một cơ quan . Biết cứ sau 10 ngày A lại trực một lần , sau 12 ngày B lại trực một lần . Hỏi ít nhất sau bao nhiêu ngày A và B lại trực chung ?

Bài 7 : A, B, C cùng trực chung ngày đầu với nhau . Cứ sau 5 ngày A trực lại , sao 10 ngày B trực lại và sau 8 ngày C trực lại . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày ba người lại trực chung ?

Bài 8 : A, B , C cùng đi chợ lần đầu với nhau. Biết sau 6 ngày A đi chợ lại , sau 8 ngày B đi chợ lại , sau 10 ngày C đi chợ lại . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày A, B, C lại cùng đi chợ ?

Bài 9 : A, B , C cùng khởi hành ở một điểm và cùng chạy quanh một bờ hồ hình tròn. Để chạy hết 1 vòng quanh hồ thì A mất 20 phút , B mất 30 phút , C mất 40 phút . Hỏi sau bao nhiêu phút thì cả ba người lại gặp nhau ở điểm xuất phát , biết không có ai nghĩ giữa chừng.