Tìm ước chung bằng phương pháp tìm ước chung lớn nhất

  • Kiến thức càn nhiều , bạn nên có những cách giải toán nhanh và hiệu quả để không phải nhớ nhiều kiến thức , ... phần lớn những kiến thức mới sẽ ngày càng khó nên các giáo viên luôn có những câu nói , câu ca dao hay tục ngữ để giúp cho các em dễ nhớ dễ thuộc ....
  • vậy còn đợi gì mà không tìm cách dễ thuộc cho mình xem cách tìm ước chung bằng cách tìm ước chung lớn nhất nhé
cách tìm ước và bội https://goo.gl/dgZvCg cách tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số https://goo.gl/NDuxn1 cách tìm bội chung nhỏ nhất https://goo.gl/2YUHGV cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số https://goo.gl/2DmRxk cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp đệ quy https://goo.gl/1TWuJ9 cách tìm ước số của một số nguyên https://goo.gl/1CEUH5 cách tìm ước số của một số nguyên bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố https://goo.gl/zEJjup

xem nhé