Tìm ước chung của các số bằng cách tìm ước từ số | toán lớp 6 | tìm ước chung

  • Cách tìm ước chung mà dành cho các bạn chưa học đến số nguyên , hay bài phân tích các số ra thừa số nguyên tố thì nên dùng cách này cho an toàn , khi nào học đến thì nên dùng cách mới sẽ nhanh hơn , hiệu quả và không nhức đầu nhé
cách tìm ước và bội
https://goo.gl/dgZvCg
cách tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số
https://goo.gl/NDuxn1
cách tìm bội chung nhỏ nhất
https://goo.gl/2YUHGV
cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số
https://goo.gl/2DmRxk
cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp đệ quy
https://goo.gl/1TWuJ9
cách tìm ước số của một số nguyên
https://goo.gl/1CEUH5
cách tìm ước số của một số nguyên bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố
https://goo.gl/zEJjup
xem nào