Tìm bội số của một số tự nhiên cho trước | toán lớp 6 | tìm bội số

  • Bạn muốn biết cách tìm bội số của một số tự nhiên mà chưa có kiến thức nền thì hãy xem những kiến thức này trước khi làm nhé , để cho có những kinh nghiệm cũng những những kỹ năng mềm khi giải bài toán liên quan về tìm bội số
cách tìm ước và bội https://goo.gl/dgZvCg cách tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số https://goo.gl/NDuxn1 cách tìm bội chung nhỏ nhất https://goo.gl/2YUHGV cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số https://goo.gl/2DmRxk cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp đệ quy https://goo.gl/1TWuJ9 cách tìm ước số của một số nguyên https://goo.gl/1CEUH5 cách tìm ước số của một số nguyên bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố https://goo.gl/zEJjup
xem nhé