Tìm ước chung và bội chung có gì giống và khác nhau | toán lớp 6

  • Mở ra những kiến thức về so sánh giúp các bạn thấy sự giống nhau và khác nhau của từng kiến thức , làm cho các bạn có sự nhận xét riêng về kiến thức ... bạn sẽ giỏi hơn về toán học , toán học là suy , diễn và giải mới thành công trong môn toán nhé
  • chú các bạn thành công trong vấn đề về tìm ước chung và tìm bội chung thông qua bài này nhé
cách tìm ước và bội
https://goo.gl/dgZvCg
cách tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số
https://goo.gl/NDuxn1
cách tìm bội chung nhỏ nhất
https://goo.gl/2YUHGV
cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số
https://goo.gl/2DmRxk
cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp đệ quy
https://goo.gl/1TWuJ9
cách tìm ước số của một số nguyên
https://goo.gl/1CEUH5
cách tìm ước số của một số nguyên bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố
https://goo.gl/zEJjup
xem nhé