Bài toán thực tế lớp 6 tính số toa tàu hỏa ít nhất

Một tàu hỏa cần chở 900 khách . Mỗi toa tàu chứa được 88 khác . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hết khách ?
toán thực tế lớp 6
toán thực tế lớp 7
toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 9