Bài toán thực tế lớp 6 tính tiền mua vở nhiều nhất

Bài 1 dùng 21000 đồng để mua vở . Vở loại I giá 2000 đồng một cuốn , loại II giá 1500 đồng một cuốn . Hỏi có thể mua nhiều nhất bao nhiêu cuốn vở nếu :
toán thực tế lớp 6
toán thực tế lớp 7
toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 9

a. Chỉ mua vở loại I
b. Chỉ mua vở loại II