Toán thực tế lớp 6 tính tiền mua bút

Bài 2 dùng 25000 đồng để mua bút . Bút loại I giá 2000 đồng một cây , bút loại II giá 1500 đồng một cây . Hỏi có thể mua nhiều nhất bao nhiêu cây bút nếu :

toán thực tế lớp 6
toán thực tế lớp 7
toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 9

a. Chỉ mua bút loại I
b. Chỉ mua bút loại II