Tìm ước của một số tự nhiên | tìm ước | toán lớp 6

Tìm ước của một số tự nhiên là bài tập toán phổ biến nhất của toán lớp 6 , bạn phải hiểu ước là gì , ước chính là chia , chia 1 chia 2, chia 3 ,... chia đến chính số cần tìm ước nhé bạn
toán thực tế lớp 6
toán thực tế lớp 7
toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 9

còn đợi gì hãy xem để có cách tìm ước của một số một cách nhanh