Tìm bội chung nhỏ nhất bằng đệ quy | tìm bội | toán lớp 6

Kiến thức toán lớp 6 tập trung vào các kiến thức
Tập hợp
Chia hết cho 2, 3, 5, 9
Tìm ước
Tìm bội
Tìm ước chung
Tìm bội chung
Tìm ước chung lớn nhất
Tìm bội chung nhỏ nhất
...

Vậy còn đợi gì không xem clip để biết cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng đệ quy