Bài toán thực tế lớp 6 tính số toa để chở hết khách

Bài 5 Một tàu hỏa cần chở 980 khách . Mỗi toa tàu có 11 khoang , mỗi khoang có 8 chỗ ngồi . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hết khách ?

toán thực tế lớp 6
toán thực tế lớp 7
toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 9