Bài toán thực tế lớp 9 | tính tiền điện và tiền mua tủ lạnh

  • MỘT người cần mua một cái tủ lạnh để đựng đồ , đã đến một cửa hàng để mua tủ lạnh , trong lúc mua có hai loại tủ lạnh 
  1. loại thứ A có 3 triệu đồng một cái , tốn 500 kW / năm 
  2. loại thứ B có 4 triệu đồng một cái , tốn 400 kw / năm , biết mỗi kw tiền điện nhà nước lấy tạm là 2000 đồng . xài trong vòng 4 năm 
a.  tìm biểu thức liên quan tiền phải chi với số năm sử dụng ( biết rằng tiền mua tủ lạnh và tiền điện tính chung )
b . vẽ đồ thị biểu diễn biểu thức đó
c . Hỏi cái tủ lạnh nào ít tốn tiền điện nhất , hỏi dùng thời gian bao lâu thì dùng tủ lạnh loại A có lợi , dùng thời gian bao lâu thì dùng tủ lạnh loại B có lợi
toán thực tế lớp 6
toán thực tế lớp 7
toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 9
toán thực tế lớp 10
toán thực tế lớp 11

xem