Bài toán khó lớp 9 của tui

Cho tứ giác ABCD có góc A + góc C= 180 độ và AB=BC. Chứng minh DB là tia phân giác của góc D
toán thực tế lớp 6
toán thực tế lớp 7
toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 9

xem coi khó chỗ nào nhé