Bài tập thực tế tuyển sinh môn toán lớp 10 | dạng bài tập về quảng đường | bài 3


  • Ai biết được cái khó nất của đề thực tế đó chính là cách đọc , cách hiểu tiếng việt , và biết chuyển ngôn ngữ chữ thành ngôn ngữ toán học và hình ảnh thực tế và từ đó tìm ra hướng dẫn quyết , việc ra đề hiện nay thực tế nhưng không thực tế chút nào đâu nhé , hiểu tiếng việt trước 

Bài tập thực tế tuyển sinh môn toán lớp 10 | dạng bài tập về quảng đường | bài 3
Bài tập thực tế tuyển sinh môn toán lớp 10 | dạng bài tập về quảng đường | bài 3

BÀI 3 đường dây điện 110KV kéo từ trạm phát ( điểm A ) trong đất liền ra Côn Đảo ( điểm C ) . Biết khoảng cách ngắn nhất từ C đến B là 60 km , khoảng cách từ A đến B là 100 km , mỗi km dây điện dưới nước chi phí là 5000 USD , chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là 3000 USD . Hỏi điểm G cách A bao nhiêu để mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí ít nhất

theo dõi 
facebook : https://goo.gl/Wrcsfz
youtube : https://goo.gl/9B1TAk