TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU | biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai tiếp theo | CĂN THỨC BẬC HAI