Tìm m để parabol cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt và có khoảng cách cho trước

Tìm m để parabol cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt và có khoảng cách cho trước | HỎI ĐÁP TOÁN
CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI 
tìm m bằng casio
tìm m bằng máy tính casio
tìm m hàm số đồng biến trên khoảng
tìm m lớn nhất để hàm số đồng biến trên r
tìm m lớn nhất để hàm số đồng biến trên tập xác định
tìm m lớn nhất để hàm số đồng biến trên tập xác định của nó
tìm m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng
tìm m thuộc (p) sao cho ma-mb lớn nhất
tìm m thuộc d sao cho ma+mb nhỏ nhất
tìm m thuộc z để hệ phương trình có nghiệm nguyên
tìm m trên casio
tìm m để bất phương trình có nghiệm
tìm m để bất phương trình vô nghiệm
tìm m để hàm số có 3 cực trị
tìm m để hàm số có cực trị
tìm m để hàm số liên tục
tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng
tìm m để hàm số xác định
tìm m để hàm số đồng biến nghịch biến
tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng
tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (a b)
tìm m để hàm số đồng biến trên r
tìm m để phương trình có 3 nghiệm
tìm m để phương trình có nghiệm
https://www.youtube.com/watch?v=N66o43FfBJc&t=76s