KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC LẤY CĂN | biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai tiếp theo | CĂN BẬC HAI