CĂN BẬC HAI CỦA 4 BẰNG 2 | TOÁN LỚP 9 } CĂN BẬC HAI SỐ HỌC