Công thức tính thể tích kim tử tháp

Công thức tính thể tích kim tử tháp 

Công thức tính thể tích kim tử tháp Công thức tính thể tích kim tử tháp
A : diện tích mặt đáy kim tử tháp\
h : Chiều cao kim tử tháp
V ; Thể tích kim tử tháp