Công thức tính thể tích và diện tích mặt hình hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích và diện tích mặt hình hộp chữ nhật 

Công thức tính thể tích và diện tích mặt hình hộp chữ nhật
Công thức tính thể tích và diện tích mặt hình hộp chữ nhật
h : Chiều cao 
l : Chiều dài
w : Chiều rộng 
V : thể tích hình hộp chữ nhật
A : Diện tích mặt hình hộp chữ nhật